Rektors pedagogiska ansvar

Som rektor har du ansvar för att leda det pedagogiska arbetet. Det innebär bland annat att organisera det stöd och de insatser som en elev med funktionsnedsättning har.

Rektors pedagogiska ansvar kan innebära att:

  • ge förutsättningar för att det ska finnas tid för samplanering med lärare och resurser. 
  • ge lärarna tid för att tillsammans arbeta med läroplanerna, med bedömning och samplanering.
  • organisera för arbetet ska fungera runt elever i behov av AKK.
  • gemensam kompetensutveckling för grundsärskolan där både lärare och assistenter deltar.

Det innebär även att bjuda in till samverkansträffar. Du kommer här få ta del av hur samverkan kan ske på organisationsnivå med aktörer utanför skolan. Det lagstadgade uppdraget att samverka kan skilja sig åt mellan olika aktörer, exempelvis socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan.

Elevhälsa

I skollagen finns det bestämmelser som reglerar elevhälsan. För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska det finnas elevhälsa. 

En huvudman för kommunal vuxenutbildning får anordna elevhälsa för sina elever men har ingen skyldighet att göra detta. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. 

Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Flera kommuner väljer därför att också anställa logopeder för att tillgodose elevernas behov av kommunikationsstödjande insatser, trots att detta inte är reglerat i svensk skollag. Elevhälsan har en uttalad roll att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå. Det innebär att insatserna ska riktas till såväl enskilda elever som till grupper av elever och till skolan i dess helhet. På individnivå är elevhälsans mål att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt. Enligt  förarbetena innebär det bland annat ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhälsans ansvar att på grupp- och skolenhetsnivå bidra till en god lärandemiljö och goda och trygga uppväxtvillkor innebär bland annat att dess medverkan är viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund. Men detta arbete är också skolans gemensamma ansvar. Alla som arbetar i skolan har en viktig uppgift att utifrån sina olika kompetenser arbeta för att skapa goda förutsättningar för eleven. I arbetet med att tidigt upptäcka och uppmärksamma elevers behov av stöd kan det vara en framgångsfaktor att organisera verksamheten så att elevhälsans personal kan samverka med övrig personal. Observera att från och med juli 2023 har ändringar i skollagen stärkt elevhälsans arbete. Ändringarna innebär bland annat att elevhälsan ska samverka med lärare och övrig personal på flera nivåer som individ-, grupp- och skolenhetsnivå. Det förtydligas att elevhälsan ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten när det behövs. Det ska även finnas tillgång till speciallärare eller specialpedagog när elevhälsan gör specialpedagogiska insatser. 

Skolans rektor har ett särskilt ansvar för att personalen får information. Rektor ansvarar även för utbildning om digitala verktyg och hjälpmedel som används i undervisningen. Det är därför rektorns ansvar att kalla till samverkansträffar där sådana frågor tas upp.

Samverkan

Socialstyrelsen har tagit fram en kunskapsguide om skolans ansvar när det gäller samverkan. Där står det:

”Skolan ska samverka med andra aktörer vid behov.”

Barn och unga kan behöva insatser från flera olika verksamheter, till exempel socialtjänsten och hälso- och sjukvården, för att få sina behov tillgodosedda. Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Lagstiftningen som gäller för skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården innehåller bestämmelser om samverkan.

”Barnets behov avgör vilka som samverkar och hur.”

Det är barnets behov av insatser som avgör vilka verksamheter som behöver samverka och på vilket sätt. Insatserna bör vara organiserade som en väl fungerande helhet ur barnets eller den unges perspektiv. Det är viktigt att barn, elever och dess vårdnadshavare är delaktiga. Hänsyn behöver tas till reglerna om tystnadsplikt i skollagen och i offentlighets- och sekretesslagen.

Läs gärna mer om förskolans och skolans ansvar på kunskapsguiden.se.

Publicerat fredag 17 november 2023