Förutsättningar för att skapa tillgänglig digital lärmiljö

Skolpersonalen kan ha olika roller när skolan skapar en digital lärmiljö som är tillgänglig.

Man kan vara ambassadör för att elever med funktionsnedsättningar. Det kan innebära att se till att eleverna får de förutsättningar som de behöver. Det kan ske genom att tala om elevens rättigheter. Man kan även föra deras talan. Det kan också finnas en roll som utbildare. Exempelvis kan en specialpedagog eller speciallärare bli ansvarig för utbildning. Det kan gälla utbildning för både personal och elever. Exempelvis i användandet av program och arbetssätt. Rollen som ambassadör och utbildare är nyckelpersoner för samordning och koordinera insatserna. De kan även leda och undervisa skolpersonal om digitalt lärande för elever med funktionsnedsättningar.

Det finns olika förutsättningar för att skapa digital lärmiljö som är tillgänglig. 

Skolledning - viktiga faktorer

 • Prioritering av frågan på huvudmannanivå och i skolledning. 
 • Tydligt ledarskap och engagemang hos rektor och övrig skolledning.
 • God beställarkompetens för inköp av digital teknik och verktyg.
 • En tydlig och samordnad lokal plan för digitalisering, som följs upp.
 • Planera för ett systematiskt arbete och en kontinuerlig dialog med skolans personal.
 • Se till att det finns kontinuerlig kompetensutveckling, inom teknik och pedagogik för lärare.
 • Öppenhet för nya tankar och arbetssätt.

Elevhälsa - viktiga faktorer

 • Val av digitala verktyg utifrån elevers individuella behov.
 • Specialpedagogiska perspektiv på digitalt lärande för elever med funktionsnedsättning.
 • Samverkan med andra, till exempel habiliteringen.
 • Se över behovet av att ge lärare ytterligare digital kompetens. Det kan handla om ett specifikt verktyg, de verktyg som redan finns till hands. Den kan också handla om hur lärarna kan använda verktygen på ett effektivt sätt i sin undervisning.
 • Samverkan mellan olika professioner. 
 • Ett systematiskt arbete och en kontinuerlig dialog, med eleverna och personalen, om verktygen och vad som behöver ändras.
 • Öppenhet för nya tankar och arbetssätt.
Publicerat fredag 17 februari 2023