Bilden visar en vuxen person som pratar med två elever. De tittar tillsammans på en lapp med bildstöd.

Rektorsspåret moment 4 - Lärande och bedömning

I det här momentet får du ta del av material om bedömningens syfte och olika typer av bedömning. Det handlar om formativ och summativ bedömning, formell och informell bedömning och sambedömning.

Mål

Målet med momentet är att ge kunskap om: 

  • bestämmelser som styr arbetet med bedömning i ämnesområden
  • hur skolan kan arbeta med bedömning för lärande med stöd av digitala verktyg.

Tidsåtgång

Tidsåtgång cirka 20 minuter.

Du kan läsa om bedömningens fyra steg med praktiska exempel från en fiktiv skola. 

För dig som behöver veta mer om bestämmelser för bedömning i grund- och gymnasiesärskola, individuell utvecklingsplan, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram finns särskilda delar att läsa på sidan Pedagogik planering. Här hittar du också stöd för hur man kan göra en pedagogisk planering.

Formell och informell bedömning 

I skolan har vi olika typer av bedömning. Det kan vara formell bedömning där läraren bedömer eller testar specifika kunskaper eller bedömning i informella situationer. Läs texten om formell och informell bedömning.

Formativ och summativ bedömning

En bedömning kan vara formativ eller summativ. Den formativa bedömningen är det som sker i samband med undervisningen. Den summativa är den sammanfattande bedömningen som sker i omdöme eller betyg. Bedömningen används för att ge återkoppling till eleverna. Den bedömer även elevernas kunskapsutveckling i relation till betygs-eller bedömningskriterier. Syftet med bedömning är även att utveckla undervisningen. Du kan läsa mer om både formativ och summativ bedömning i Studiepaket ämnesområden, Moment 2 Bedömningens syfte

Bedömning för lärande - en process 

Alla elever, oavsett kognitiv förmåga, har rätt att få sin kunskapsutveckling och sitt lärande bedömt och därmed också synliggjort. I texten Bedömning för lärande - en process får du förslag på hur du kan arbeta med bedömning för lärande med elever i grundsärskolan. Det finns också exempel på hur du kan använda digitala verktyg i det arbetet. Exempel från en fiktiv skola finns i rosafärgade rutor i texten. Läs Hur kan skolan arbeta med det livslånga lärandet.

Att planera för bedömning

För att du som lärare ska kunna göra en allsidig bedömning av elevernas kunskaper när du skriver omdöme eller sätter betyg, behöver du redan när du planerar tänka in vilka typer av bedömning du kommer att använda. Läs mer om att planera för bedömning.

Sambedömning

För att kunna göra en så allsidig bedömning som möjligt kan det vara bra att göra det tillsammans med en annan lärare, med ämneslärare och tillsammans i hela arbetslaget. Här kan du ta del av frågor som som kan användas som underlag i det kollegiala arbetet kring sambedömning:

Lärare berättar

Berättat av kommunikationspedagog i en anpassad gymnasieskola:

Elever med stora rörelsehinder kan använda AKK med hjälp av ögonstyrning för att visa sina kunskaper. De kan med hjälp av ögonstyrning eller genom att peka direkt på surfplattan visa hur vissa moment går till istället för att utföra dem rent fysiskt. Ett exempel kan vara när eleven arbetar med källsortering.  Eleven visar då med hjälp av sitt AKK-verktyg vart olika saker ska slängas och personalen utför själva handlingen. På så sätt kan man se om eleven har kunskaperna inom ämnet. 

Ett annat exempel vad gäller elevens delaktighet i sin egen bedömning är att vi använder en enkät som vi gjort i en kommunikationsapp. Där får eleven möjlighet att själv svara på frågor om sin egen kunskap exempelvis vad eleven kan själv eller om eleven kan lösa en uppgift tillsammans med andra.  På detta sätt kan vi få en insikt i elevens syn på sin egen kunskapsutveckling.

Eleverna har sina egna surfplattor och vi tar mycket kort. På så sätt dokumenterar vi elevens lärande. Eleverna kan då själva gå tillbaka och titta på fotona och reflektera över sitt lärande.

Berättat av speciallärare i en anpassad gymnasieskola:

Vi arbetar med AKK och digitala verktyg under hela dagen för att kunna bedöma eleverna formativt. Med personligt kommunikationshjälpmedel från habilitering kan eleven berätta utifrån bilder och uppläst tal. På samlingen använder en del elever sin kommunikationspärm med bilder eller andra kommunikationshjälpmedel för att exempelvis svara med ja eller nej på frågan om man har haft en bra dag. Vissa elever använder ögonstyrd dator i sin kommunikation.

Del av en längre berättelse från en speciallärare i en anpassad grundskola om hur elever i skolan redovisade sitt arbete: När eleverna kopplade upp sin surfplatta till smartboarden och visade sin film var det tydligt att de hade gjort uppgiften exakt enligt instruktionerna. De fick till och med applåder av sina klasskamrater! Jag var rörd och förstod att jag skulle behöva omvärdera min syn på hur undervisningen kunde struktureras i ämnesområden.

Läs hela berättelsen på spsm.se, Undervisningsstrategier för elever som läser ämnesområden

Om du vill läsa mer om bedömning

Här kan du läsa mer om: pedagogisk planering, individuell utvecklingsplan, extra anpassningar och särskilt stöd, åtgärdsprogram, omdömen och betyg. Du kan också ta del av Skolverkets material kring bedömning och återkoppling.

Reflektionsfrågor

  • Hur skapar skolan möjlighet för eleven att vara delaktig i sin kunskapsutveckling?
  • Hur skulle du kunna utveckla bedömningsarbetet ytterligare genom att ge förutsättningar för personalen att använda digitala verktyg?
  • Hur kan du som rektor ge utökade möjligheter för sambedömning för exempelvis lärare, ämneslärare, elevassistenter och lärare i fritidshem?

Vill du veta mer?

Du kan fördjupa dina kunskaper om skriftliga individuella utvecklingsplaner genom att göra följande: 


Gå vidare till Rektorsspåret moment 5 - Samverkan

Publicerat torsdag 16 februari 2023