Skolhuvudmannens ansvar

Skolan har i uppdrag att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever ska nå målen för sin utbildning. Det betyder bland annat ett ansvar att skapa en tillgänglig lärmiljö där alla elever kan vara delaktiga, ta till sig undervisningen och även visa sina kunskaper. Att skapa möjlighet för eleven att kommunicera är en förutsättning för att det ska vara möjligt. 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” Lgra22. 

Tillgänglig lärmiljö

En tillgänglig lärmiljö innebär bland annat att skapa förutsättningar. Det kan innebära att kunna använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten. Skolan ansvarar för att det finns datorer, surfplattor eller andra digitala verktyg som eleven behöver i undervisningen. För att digitala verktyg och programvaror ska vara användbara är det viktigt med ett nära samarbete. Det kan gälla samarbete mellan inköpsansvarig och personer med goda kunskaper om varje elevs behov.

Innan ett inköp behöver skolan försäkra sig om att: 

  • det digitala verktyget eller programvaran är tillgänglig för eleven som ska använda den. 

En grundförutsättning för att de digitala verktygen sen blir användbara för eleven är att: 

  • det finns både teknisk och pedagogisk support. 

Många skolor har IT-pedagoger anställda. Skolledningen och IT-pedagogen behöver skapa förutsättningar för att utveckla det digitala lärandet i skolan. I rollen som IT-pedagog ingår också att utveckla och handleda lärare. Ibland kan även IT-pedagogen arbete tillsammans med elever. 

Det är allt vanligare att elever använder digitala verktyg som AKK för att kommunicera. Till exempel kan en logoped vid barn och ungdomshabiliteringen förskriva kommunikationshjälpmedel. Logopeden förskriver detta som ett personligt hjälpmedel. Det kan även förskrivas någon typ av kommunikationsapplikation. I skolan är det rektor som ansvarar för att personalen får informationen och utbildning om elevens personliga hjälpmedel.

Elevhälsa

Skolhuvudmannen ansvarar för att varje elev på skolan har tillgång till elevhälsa. Specialpedagoger och speciallärare som ingår i skolans elevhälsoteam har en viktig roll i arbetet med de digitala verktygen. Det kan vara som ett stöd till skolledningen eller ett arbetslag. Stödet kan även vara direkt till elever. 

I vissa kommuner finns tillgång till ett skoldatatek eller liknande verksamhet. Skoldatateken är en specialpedagogisk verksamhet med kunskap kring digitala verktyg. Till skoldatateket kan du vända dig om du vill ha stöd att välja digitala verktyg utifrån elevers behov. Du kan även få stöd att integrera användningen av digitala verktyg i undervisningen. Skoldatateket kan även ge kompetensutveckling. På skoldatateken finns ibland möjlighet att låna verktyg och testa dem inför ett eventuellt inköp. 

I allt fler kommuner anställs logopeder för att stödja arbetet med kommunikation och AKK. Oftast arbetar då logopeden inom elevhälsan. I vissa fall anställs de för att arbeta mer direkt i verksamheten.

Publicerat fredag 17 november 2023