Bilden visar två barn och en vuxen person som håller upp pekfingrarna på varje hand.

Rektorsspåret moment 1 - Om AKK, intellektuell funktionsnedsättning och digitala verktyg

I det här momentet får du lära dig om digitala verktyg i lärandet, AKK och intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Mål

Målet med momentet är att ge kunskap om: 

 • AKK
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • digitala verktyg i lärandet.

Tidsåtgång 

Momentet är uppdelat i tre delar och beräknas sammanlagt ta cirka 40 minuter att genomföra:

 • AKK i praktiken -  tidsåtgång cirka 10 minuter.
 • Intellektuell funktionsnedsättning - tidsåtgång cirka 20 minuter.
 • Digitala verktyg i lärandet - tidsåtgång cirka 10 minuter.

Rättigheter

Alla elever, oavsett kommunikationssätt, har rätt att uttrycka sin mening och åsikt. Eleverna har rätt att bli lyssnade till, i de frågor som rör honom eller henne. Alla barn har rätt att få information på ett sätt som de förstår. Eleverna har också rätt till stöd för att utveckla sitt språk och sin kommunikativa förmåga. Det ska ske genom de verktyg som varje barn väljer att använda. 

Skolan ska erbjuda verktyg för att främja och underlätta för elevernas kommunikation, kamratstöd och mentorskap. Skolan har ett ansvar att hjälpa eleven att utvecklas efter sina förutsättningar och stimuleras att använda hela sin förmåga, så att eleven kan tillägna sig kunskaper och värden på sin nivå. Skolan har också ett ansvar att se till att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutvecklingen.

Skolans personal har rätt att få utbildning i hur man kan använda olika kommunikationssätt och kommunikationsverktyg för att kunna stötta elevernas kommunikativa utveckling. Utbildning behövs också för att kunna se till att alla elever kan uttrycka sin åsikt och bli förstådda.

De barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.

Exempel: Samspel och kommunikation kan ske på många olika nivåer till exempel mellan lärare och elev, eller mellan elev och elev. Du som arbetar i skolan kan skapa tillfällen till samspel, lyssna in varje barns röst och se till att varje barn har något sätt som hen kan uttrycka sig på. Det är också viktigt att se till att även elevernas relationer till varandra får ta plats och kan utvecklas. I skolan kan vi skapa en kommunikativ lärmiljö om vi har kommunikationen i centrum och låter kommunikation ta tid och utrymme. Den personal som finns i skolan behöver vara förebilder och modeller i att använda olika kommunikationssätt tillsammans med eleverna för att främja elevernas språk och kommunikation.

Om du önskar fördjupa dina kunskaper kan du ta del av följande material på vår webbplats:


AKK i praktiken

Bilden visar tre ungdomar som pratar och skrattar.

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt mellan människor. AKK ger oss i omgivningen och barn, elever samt vuxenstuderande i behov av kommunikationsstöd möjligheten att förstå varandra, uttrycka våra känslor, åsikter och tankar.

Alternativ och kompletterande kommunikation

Här får du kunskap om hur AKK kan vara ett stöd för en elevs kommunikation och kunskapsutveckling.

Läs texten AKK i praktiken.

Film - Rätten att kommunicera!

Se filmen Rätten att kommunicera! Alla barn och elever har rätt till kommunikation, till exempel få möjlighet att bli lyssnade på och få ett svar på sina frågor eller få uppmärksamhet och möjlighet att samspela med andra. Filmen visar flera exempel på hur det kan gå till i praktiken.

Reflektionsfrågor

 • På vilket sätt bidrar du till elevens rätt till kommunikation? 
 • Vilka situationer och platser skulle du vilja utveckla för att skapa en mer kommunikativ och tillgänglig lärmiljö?

Vill du veta mer om AKK?


Intellektuell funktionsnedsättning

Här får du lära dig mer om vad intellektuell funktionsnedsättning (IF) kan innebära. Exempelvis hur det påverkar elevens utveckling. Du får också en bild av hur de olika nivåer som finns inom IF påverkar lärandet. 

Film - Om intellektuell funktionsnedsättning

Filmen handlar om Emil, 12 år. Han har svår intellektuell funktionsnedsättning i kombination med syn- och hörselnedsättning.

Om intellektuell funktionsnedsättning

Filmen beskriver orsaker till intellektuell funktionsnedsättning och vad det kan ge för konsekvenser för lärandet. Filmen berättar också om hur lärarna genom sin undervisning kan öka tillgängligheten och delaktigheten för Emil och hans kompisar i klassen. Speltid 5.45 minuter.

Filmen beskriver orsaker till intellektuell funktionsnedsättning och vad det kan ge för konsekvenser för lärandet. Filmen berättar också om hur lärarna genom sin undervisning kan öka tillgängligheten och delaktigheten för Emil och hans kompisar i klassen. Filmen är undertextad. Speltid: 5 minuter och 45 sekunder.

Om lärande och intellektuell funktionsnedsättning

Ta del av Region Skånes beskrivning av IF. Där kan du se en beskrivning av de olika nivåerna av intellektuell funktionsnedsättning och ett tydliggörande schema.

Om svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning

Läs texten från Eldorado Resurscenter vad svår till mycket svår IF kan innebära.

Om intellektuell funktionsnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar

En person med IF kan även ha ytterligare funktionsnedsättningar kopplat till exempelvis tal, syn och hörsel. En vanlig funktionsnedsättning är även autism. Det är därför nödvändigt att även anpassa undervisningen utifrån de ytterligare funktionsnedsättningar en elev har. Exempelvis behöver elever med autism bemötande och undervisning utifrån detta tillstånd. 

Ta del av Region Skånes beskrivning och exempel på ytterligare funktionsnedsättningar som en elev med IF kan ha. 

Reflektionsfrågor IF

 • Vilka ytterligare funktionsnedsättningar har de elever som du ansvarar för?
 • Hur påverkar det elevens kommunikation och lärande?
 • Hur kan du utveckla arbetet på din skola för elever som har en flerfunktionsnedsättning?

Vill du veta mer?

 • Studiepaket ämnesområden 
 • Studiepaket dubbla läroplaner 
 • Boken Hållbart och meningsfullt lärande. Undervisning för elever med IF från 2021 är sammanställd av Jonny Wåger och Daniel Östlund. Den innehåller flera olika aspekter och varje kapitel har sin egen författare.
 • Information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis autism: Studiepaket NPF (spsm.se)
 • Information om två funktionsnedsättningar som innebär att hjärnan har svårt att tolka och förstå det som man ser eller hör. CVI och APD - hjärnskador som påverkar syn och hörsel.
 • I SPSM:s studiepaket Ämnesområden finns en beskrivning under moment 4 hur olika vi människor kan uppleva sinnesintryck beroende på hur vår perception fungerar. Att uppleva världen annorlunda. 
 • I SPSM:s studiepaket Ämnesområden finns en beskrivning under moment 4 av ett antal syndrom eller diagnoser som orsakar IF, så kallade sällsynta diagnoser. På sidan finns länkar till webbplatser där du kan få veta mer om en sällsynt diagnos. 
 • Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram en simulator som visar hur en person med funktionsnedsättning upplever sin vardag. Här kan du få en uppfattning om hur en person med kognitiv funktionsnedsättning kan uppleva klassrumsmiljön och att åka kollektivtrafik. Funktionssimulatorn, på MFD:s webbplats.
 • Specialpedagogen David Brown har tagit fram en serie artiklar om hur våra sinnen måste kunna samarbeta, vad brister i dem kan innebära och hur de påverkar våra liv. Sinnenas samspel – en artikelsamling av David Brown, i SPSM:s webbutik.
 • På SPSM:s webbplats kan skolan göra en förfrågan om specialpedagogiskt stöd som komplement till den egna verksamhetens stödfunktioner, exempelvis elevhälsoteam, barnhälsa eller central elevhälsa. Myndighetens resurscenter kan också ge stöd i utredningsarbetet när det gäller syn- och eller hörselnedsättning i kombination med IF.

Digitala verktyg i lärandet

Bilden visar ett barn och en vuxen som pratar med varandra.

Här får du en beskrivning av digitala verktyg i praktiken och en förklaring av de begrepp som du kan möta inom området digitalisering. 

Digitala verktyg i praktiken

Läs texten Digitala verktyg i praktiken. Den tar upp digital delaktighet och digitalisering i ett livsperspektiv. 

Ordlista - digitala verktyg i lärandet

I denna PDF hittar du en ordlista. (PDF-dokument, 125 kB). Den visar begrepp som kan förekomma när man talar om digitala verktyg i lärandet.

IT-säkerhet och GDPR

Alla kommuner bör i dag ha en plan för att granska digitala resurser utifrån GDPR och integritetsfrågor. Appar och webbresurser som kräver någon form av inloggning, eller som sparar uppgifter om eleven måste uppfylla vissa krav och avtal. Om du är osäker på hur du får använda en app eller webbtjänst så kan du vända dig till IT-avdelningen. Du kan även kontakta den personuppgiftsansvariga som ska finnas inom kommun eller inom en friskola. För kommunal skola kan det vara nämnden som är personuppgiftsansvarig. Kommunen ska även ha dataskyddsombud där du också kan få stöd i frågan. 

Integrationsmyndighetens webbplats kan du läsa om hur skolan ska hantera GDPR (General Data Protection Regulation) och digitalt arbete.  

Reflektionsfrågor

 • Hur påverkar GDPR användandet av digitala verktyg?
 • Finns det en personuppgiftsansvarig i kommunen eller för friskolans huvudman?
 • Vilka frågor behöver du få svar på när det gäller GDPR?

Vill du veta mer?

Digitala verktyg – ett komplement i lärmiljön vid dövblindhet

I filmen får vi möta Alvin som har medfödd dövblindhet och hans lärare Margaretha. Den visar hur ett fotbad eller en fläkt kan fungera tillsammans med digitala verktyg. Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare berättar om vad forskningen säger om digitala verktyg och ger exempel på hur olika typer av teknik kan användas i olika lärmiljöer.

Filmen vill inspirera till hur man pedagogiskt kan använda och göra digitala verktyg tillgängliga för barn och elever med medfödd dövblindhet. Speltid: 8 minuter och 20 sekunder. För att ta del av en syntolkad version av filmen, klicka på fliken Syntolkad.

I filmen får vi möta Alvin som har medfödd dövblindhet och hans lärare Margaretha. Den visar hur ett fotbad eller en fläkt kan fungera tillsammans med digitala verktyg. Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare berättar om vad forskningen säger om digitala verktyg och ger exempel på hur olika typer av teknik kan användas i olika lärmiljöer.

Filmen vill inspirera till hur man pedagogiskt kan använda och göra digitala verktyg tillgängliga för barn och elever med medfödd dövblindhet. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 8 minuter och 20 sekunder.

I filmen får vi möta Alvin som har medfödd dövblindhet och hans lärare Margaretha. Den visar hur ett fotbad eller en fläkt kan fungera tillsammans med digitala verktyg. Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare berättar om vad forskningen säger om digitala verktyg och ger exempel på hur olika typer av teknik kan användas i olika lärmiljöer.

Filmen vill inspirera till hur man pedagogiskt kan använda och göra digitala verktyg tillgängliga för barn och elever med medfödd dövblindhet. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 8 minuter och 20 sekunder.

I filmen får vi möta Alvin som har medfödd dövblindhet och hans lärare Margaretha. Den visar hur ett fotbad eller en fläkt kan fungera tillsammans med digitala verktyg. Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare berättar om vad forskningen säger om digitala verktyg och ger exempel på hur olika typer av teknik kan användas i olika lärmiljöer.

Filmen vill inspirera till hur man pedagogiskt kan använda och göra digitala verktyg tillgängliga för barn och elever med medfödd dövblindhet. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 8 minuter och 20 sekunder.

Publicerat torsdag 16 februari 2023