Ekeskolans byggnad

Ekeskolan

Har du ett barn som har en synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar? Ekeskolan i Örebro är en statlig specialskola som tar emot elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning från förskoleklass till årskurs 10. Skolan erbjuder en synanpassad och individuellt anpassad undervisning. Vi tar emot elever från hela landet. 

Kontakta oss på Ekeskolan

Växelns telefonnummer: 010 473 50 00
E-post: ekeskolan@spsm.se 

Besöksadress:
Eriksbergsgatan 3, 700 09 Örebro
Vägbeskrivning till Ekeskolan

Postadress:
Box 1100
871 29 Härnösand

Vem kan gå på Ekeskolan?

På Ekeskolan erbjuder vi elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar, en synanpassad utbildning. Ytterligare funktionsnedsättningar kan vara cerebral pares, autism, intellektuell funktionsnedsättning, hörselnedsättning eller olika syndrom. 

Synanpassad undervisning

Det som utmärker Ekeskolan är att vi har anpassat våra skollokaler och undervisning utifrån elevens behov. 

Vi erbjuder eleverna synanpassad undervisning med utgångspunkt från 

  • Lärmiljöer
  • Digitalt lärande
  • Orientering och förflyttning
  • Kompensatoriska hjälpmedel
  • Anpassad fysisk miljö 

I undervisningen arbetar vår personal mycket med form och känsla för alla sinnen. Kommunikation och samspel är viktigt för våra elevers utveckling, identitet, självförtroende och möjlighet till att uppleva gemenskap. Personalen använder också olika verktyg och hjälpmedel för att undervisningen ska bli tillgänglig för våra elever.  

Anpassad fysisk miljö

Vår fysiska miljö är utformad för att ge eleverna möjlighet till ökad självständighet och för att ge förutsättningar till att utveckla kunskaper i orientering och förflyttning. Alla byggnader finns i ett plan och samtliga lokaler är synanpassade och tillgängliga för personer med rörelsehinder.

Att vara elev på Ekeskolan

Elever går tio år i specialskola 

Elever går tio år hos oss, men har möjlighet att gå kvar fram till dess att de är 21 år. Det är endast elever som börjat på specialskolan innan de fått en grundskoleexamen som kan gå kvar tills de är 21 år, om det behovet finns.

Personal med hög specialpedagogisk kompetens 

Ekeskolans lärare är speciallärare med utbildning för att möta elever med funktionsnedsättningar som behöver anpassad pedagogik. Skolan är bemannad för att kunna möta upp elevers individuella behov.

Vi har också en nära samverkan med ögonläkare, synpedagog, skolläkare, skolsköterska, psykolog, sjukgymnast, kurator och specialpedagog.

Undervisningen utgår från specialskolans läroplan

Undervisningen utgår från specialskolans läroplan och eleverna undervisas efter grundskolans eller den anpassade grundskolans kursplan, ämnen eller ämnesområden.

Läroplanen för specialskolan hos Skolverket

Den anpassade grundskolans kursplaner hos Skolverket

Resor till och från skolan, boende och fritidshem 

Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. För elever som har långt att dagpendla till skolan erbjuder vi två boenden.  Elevboendena är belägna på gångavstånd från skolan och på varje boende finns det plats för tre till fyra elever. På skolan finns även fritidshem.

Elevresor till och från skolan

Ekeskolans elevboenden

Ekeskolans fritidshem

Inspirerande exempel - Livet efter skolan
Möt Glenn som studerat på Ekeskolan och som nu bor i egen lägenhet utanför Göteborg. Han arbetar på ett hunddagis när han inte tränar elektronskytte.
Publicerat torsdag 7 september 2023