Specialskola för elever med medfödd  dövblindhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver Åsbackaskolan i Örebro som tar emot elever med medfödd dövblindhet samt elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. Skolan har undervisning från förskoleklass upp till årskurs 10 och tar emot elever från hela landet.

Tillgänglig utbildning med upplevelsebaserat lärande

Elever med dövblindhet har samma rätt till likvärdig utbildning med full delaktighet som andra elever. Medfödd dövblindhet innebär att barnet eller ungdomen har en så allvarlig grad av syn- och hörselnedsättning från födseln att utveckling av samspel, språk och kommunikation påverkas och försenas. Medfödd dövblindhet gör att kommunikationen mellan barnet och andra hindras, vilket medför att barnets möjlighet att spontant utveckla kommunikation riskerar att begränsas och därmed begränsas även utvecklingen av relationer till anhöriga och kamrater. Det skiljer sig från förvärvad dövblindhet då barnet eller ungdomen ofta har erfarenheter från den tid då de såg eller hörde och således inte påverkats i någon högre grad i sin språkutveckling.

För elever med medfödd dövblindhet är det viktigt att de människor de möter har förståelse för funktionsnedsättningen. För att de ska få möjlighet till samspel, kommunikation och trygghet krävs individuella pedagogiska åtgärder och anpassningar i lärmiljön. Det erbjuder vi på Åsbackaskolan. Vår personal är teckenspråkskunnig med hög specialkompetens om medfödd dövblindhet samt kombinationen av hörselnedsättning och utvecklingsstörning. Vi har upplevelsebaserat lärande som pedagogisk metod för att göra undervisningen mera konkret för våra elever. 

Olika sätt att kommunicera

Elever med medfödd dövblindhet måste ofta förlita sig på känsel, lukt och smak i sin kommunikation. Allt som känns, luktar och smakar underlättar möjligheten att förstå. Det är med stöd av känseln, smaken och lukten som vår personal utvidgar och stödjer elevernas kommunikation med kännbara alternativt visuella tecken eller tal. Till exempel använder personalen på Åsbackaskolan taktilt teckenspråk och socialhaptiska signaler för kommunikation med elever med dövblindhet. Flera kommunikationssätt kan användas samtidigt – alltid anpassat till elevens egen förmåga. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till social samvaro, samspel och kommunikation i en teckenspråkig miljö.

Vem kan gå i specialskola?

Åsbackaskolan vänder sig till elever med medfödd dövblindhet samt elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Medfödd dövblindhet innebär att eleven har en så allvarlig grad av syn- och hörselnedsättning från födseln att utvecklingen av samspel, språk och kommunikation påverkas och försenas.

Barn eller ungdomar med förvärvad dövblindhet tas inte emot i Åsbackaskolan eftersom de inte påverkats i någon högre grad i sin språkutveckling och har ett utvecklat tal eller svenskt teckenspråk. De kan dock tillhöra den regionala specialskolans målgrupp.

För elever som är födda döv-blinda eller som blev dövblinda tidigt

Specialpedagogiska skolmyndigheten
har en skola som heter Åsbackaskolan.

Den finns i Örebro.

Skolan är för elever som är födda dövblinda
eller som blev dövblinda när de var riktigt små.

Skolan är också för elever som
är döva eller hör dåligt och
har en utvecklings-störning,
en intellektuell funktions-nedsättning.

Skolan har förskole-klass och årskurs 1 till 10.

Vi tar emot elever från hela landet.

Våra elever har
särskilda behov

På Åsbackaskolan är en del elever
dövblinda från födseln.

Andra blev det när de var riktigt små.

Skolan tar inte emot elever som blev
dövblinda senare.

De barnen hann lära sig tala
innan de blev dövblinda.

De har helt andra erfarenheter
än våra elever.

Våra elever har sett och hört så dåligt från början
att det har påverkat deras utveckling.

De har inte lärt sig att tala och förstå
lika bra som barn som hör och ser.

Det är svårare för våra elever
att kommunicera och umgås med andra.

Det är svårare för dem att få kompisar.

De kan till och med ha svårt att kommunicera
hemma med familjen.

På Åsbackaskolan får eleverna
likvärdig utbildning

Dövblinda elever har rätt till
lika bra skola som andra barn.

Utbildningen ska vara likvärdig.

De dövblinda eleverna ska också kunna
känna att de är med.

De ska vara delaktiga i allt.

Vi anpassar undervisningen
till varje elev

För våra elever är det viktigt
att personalen förstår hur det är
att inte se och höra.

Eleverna ska känna sig trygga här.

De får kommunicera och umgås.

Åsbackaskolan är anpassad
för att eleverna ska kunna lära sig.

Vi anpassar oss också till varje elev.

Personalen kan tecken-språk
och de har special-kompetens.

De kan alltså väldigt mycket om
tidig dövblindhet.

De kan också väldigt mycket om
nedsatt hörsel plus utvecklingsstörning.

Här lär sig eleverna
genom upplevelser

Vi har något som kallas för
upplevelse-baserat lärande.

Det är en pedagogisk metod.

Elever som aldrig har sett och hört
lär sig genom att känna och klämma på saker.

Lukt och smak är också viktigt.

Det gör det lättare för dem att förstå.

De använder också sina sinnen för att
kommunicera med andra.

Vår personal använder
känsel, smak och lukt när de undervisar.

Eleverna lär sig också tecken som de kan känna.

Vi lär ut taktilt teckenspråk.

Vi använder social-haptiska signaler.

Det är signaler vi ger varandra på
ryggen eller armarna, till exempel.

De som ser eller hör lite lär sig
teckenspråk eller talat språk.

I skolan använder vi flera sätt
att kommunicera.

Vi anpassar det till varje elev.

En annan viktig sak är att
eleverna trivs.

Vi vill att de ska lära sig att tycka om
att umgås och kommunicera.

Det är viktigt att de utvecklar
lusten att vara med andra.

Sök till Åsbackaskolan

Om ditt barn hör till Åsbackaskolans målgrupp
är du välkommen att söka till oss.

Blev ditt barn dövblint senare?

Då kan du söka till en
regional special-skola.

Så här söker du till Åsbackaskolan
eller till den regionala specialskolan
.

Läs mer

Publicerat onsdag 29 november 2023