Våra skolor

Lämna synpunkter och klagomål

Klagomålshanteringen är en del i Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM:s, kvalitetsarbete och är ett sätt att öka den enskildes inflytande, öka rättssäkerheten genom att rätta till fel och förbättra myndighetens verksamhet.

Att följa upp och utvärdera de klagomål som kommer in är en viktig del i myndighetens kvalitetsarbete och ett sätt att förbättra verksamheten. Om du har några klagomål på vår verksamhet eller personal, hoppas vi att du framför dem till oss. Det kan vara något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med inom vår verksamhet. Självklart får du även framföra positiva synpunkter när du är nöjd.

Klagomålet avser

  1. Specialskola
  2. Legitimerad hälso- eller sjukvårdspersonal
  3. Övriga klagomål

1. Klagomål på Specialskola

Vänd dig i första hand direkt till den person eller verksamhet det berör. Du kan också kontakta skolans ledning, om du inte personligen vill kontakta den det berör.

Du kan lämna dina klagomål muntligt eller skriftligt. Du får återkoppling på ditt klagomål inom fem arbetsdagar.

Det är rektor som ansvarar för att de klagomål som kommer in till skolan utreds. Det är rektor som ansvarar för att berörd personal informeras och att eventuella åtgärder görs.

Är du inte nöjd med hur skolan hanterar ditt klagomål kan du vända dig till SPSM:s ledning för att få saken prövad. Kontakta myndighetens officiella brevlåda spsm@spsm.se och skriv "Klagomål på specialskola" i ämnesraden. Vi hanterar ditt ärende och du får ett svar via e-post eller brev.

Kvarstår ditt klagomål och du ändå anser att vi inte har följt gällande bestämmelser, kan du även vända dig till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet. Skolinspektionen kan utreda både kränkande behandling och andra brister i hur skolan följer lagar och regler. Barn och elevombudet arbetar endast med fall om kränkande behandling. Det räcker med att du gör en enda anmälan, även om du vill vända dig till båda myndigheterna.

Enligt 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Specialpedagogiska skolmyndighetens rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen i specialskolan kan du läsa i sin helhet i vår vägledning.

2. Synpunkter och klagomål som gäller legitimerad hälso- eller sjukvårdspersonal

Har du synpunkter och klagomål som gäller myndighetens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, logoped eller psykolog lämnas det i första hand till berörd person.

Vill du inte lämna direkt till berörd personal kontaktar du myndighetens officiella brevlåda spsm@spsm.se och skriver "Klagomål på legitimerad personal" i ämnesraden. Vi hanterar ditt ärende och du får ett svar via e-post eller brev.

3. Övriga synpunkter och klagomål

Kontakta myndighetens officiella brevlåda spsm@spsm.se och skriv "Klagomål " i ämnesraden. Vi hanterar ditt ärende och du får ett svar via e-post eller brev.

Offentlighetsprincipen

Alla synpunkter och klagomål, såväl skriftliga som muntliga, som hanteras inom SPSM dokumenteras och diarieförs och blir i och med det en allmän handling.

Läs mer om offentlighetsprincipen och allmän handling på regeringens webbplats.

Publicerat 2024-03-25