Specialskola för elever som är döva eller har en hörsel­nedsättning i kombination med intellektuell funktions­nedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver Åsbackaskolan i Örebro. Skolan tar emot elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning samt elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet. Skolan har undervisning i en teckenspråkig miljö från förskoleklass upp till årskurs 10 och tar emot elever från hela landet.

Upplevelsebaserat lärande i en teckenspråkig miljö

Att ha elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning ställer andra krav på kommunikation och hjälpmedel i lärmiljön. Elever som hör dåligt eller inget alls och har ytterligare funktionsnedsättning behöver kommunicera på fler än ett sätt. Svårigheter kan uppstå exempelvis i bemötande, förståelse, kommunikation och lärande. Detta ställer särskilda krav på lärmiljön. Exempelvis god visuell miljö, god ljudmiljö. Även kunskap hos personalen om användning av pedagogiska strategier, tekniska hjälpmedel, anpassade lärverktyg, olika kommunikationsmetoder, visuellt stöd och konkret språk i undervisningen.

En individuellt anpassad undervisning är viktig, men lika viktig är även den värdegrund och de attityder eleven möter i sin omgivning. På Åsbackaskolan erbjuder vi en lärmiljö där vi utgår från elevernas behov, förutsättningar och styrkor. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande som pedagogisk metod så att undervisningen blir mera konkret för våra elever. Vår personal är teckenspråkskunnig med hög specialpedagogisk kompetens om kombinationen av hörselnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning samt tidig dövblindhet. 

Olika sätt att kommunicera på Åsbackaskolan

Att kunna kommunicera är en förutsättning för att kunna lära. För elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning är det viktigt att kommunikationen fungerar och att skolan har ett kommunikativt utvecklande arbetssätt.

Eleverna behöver en lärmiljö som ger dem möjligheter att kommunicera och lära på olika sätt. Vi har personal med hög specialpedagogisk kompetens som undervisar och kommunicerar på svenskt teckenspråk. Vi använder också olika alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder för att ge elever stöd i kommunikation och utveckling. En viktig del i vårt pedagogiska arbete är att skapa en lärmiljö där varje elev får både utmaningar och stöd i sitt lärande. Det sker både i relation till ämneskunskaper och i sin språkliga, kommunikativa och sociala utveckling. 

Vem kan gå i specialskola?

Åsbackaskolan vänder sig till elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning och elever med medfödd dövblindhet.

Dövhet eller hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning innebär att eleven förutom hörselnedsättning har en intellektuell funktionsnedsättning som medför svårigheter att tänka abstrakt och att minnas. Eleven har längre tid att lära sig och förstå olika saker och språkutvecklingen liksom rums- och tidsuppfattningen är ofta påverkad på olika sätt. 

För elever som är döva eller har nedsatt hörsel plus en utvecklings-störning, intellektuell funktions-nedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten
har en skola som heter Åsbackaskolan.

Den finns i Örebro.

Där går elever från förskole-klass
till årskurs 10.

Skolan har undervisning i en
tecken-språkig miljö.

Vi tar emot elever från hela landet.

Våra elever har stora utmaningar

Vi har elever som både har en
utvecklingsstörning och nedsatt hörsel.

En del är helt döva och har samtidigt en
intellektuell funktionsnedsättning.

En del elever är födda både döva och blinda.

Andra blev döv-blinda när de var riktigt små. 

Det här gör språk-utvecklingen svårare.

Det är inte lätt för våra elever
att tänka abstrakt.

De har också svårare att minnas.

De behöver längre tid för att
lära sig och förstå olika saker.

Dessutom har de ofta svårare
att uppfatta tid och rum.

Våra elever kan ha svårt att göra sig förstådda.

Det är inte alltid lätt att förstå vad andra menar.

Ibland blir det fel.

Våra elever behöver därför kommunicera
på flera sätt.

De behöver särskilda hjälp-medel.

Och de behöver bra lärare som förstår dem. 

Åsbackaskolan är en
teckenspråkig miljö

I Örebro får eleverna en bra utbildning.

Åsbackaskolan har en lär-miljö som är
anpassad till deras behov.

Ljuset och ljudet i skolan är bra.

Personalen har den rätta kompetensen.

De kan teckenspråk och har studerat
special-pedagogik.

De kan mycket om de nedsättningar
som våra elever har. 

Vi använder pedagogiska strategier
som gör att eleverna lär sig mer.

Vi använder tekniska hjälpmedel.

Eleverna får lär-verktyg som passar dem.

Och vi kommunicerar på flera olika sätt.

Vi anpassar skolan till eleverna

Vi anpassar lärmiljön till våra elever.

Varje elev har olika förutsättningar.

De är också bra på olika saker.

Det utgår vi ifrån i undervisningen. 

Det är viktigt att anpassa undervisningen
till varje elev.

Men det är lika viktigt att eleverna trivs.

De behöver bli bemötta på ett bra sätt.

Då lär de sig mer.

Vi använder upplevelser
i undervisningen

På Åsbackaskolan arbetar vi med upplevelser.

Vi har en metod som heter
upplevelse-baserat lärande.

Det gör att det blir lättare för eleverna
att lära sig.

Undervisningen blir mer konkret.

Vi använder olika sätt att
kommunicera

För att kunna lära behöver vi
kunna kommunicera.

Kommunikationen måste funka.

Våra elever behöver få
kommunicera och lära på olika sätt.

Vi har personal som har hög
specialpedagogisk kompetens.

De undervisar och kommunicerar på
svenskt teckenspråk.

Vi är tydliga och använder bilder och saker.

För att ge eleverna stöd använder vi AKK.

AKK = alternativa och kompletterande
kommunikations-metoder.

Det hjälper eleverna att
kommunicera och utvecklas. 

Varje elev behöver stöd men också utmaningar.

Det är en del i vårt pedagogiska arbete.

Det är viktigt när det gäller språk och
kunskap i olika ämnen.

Men det är också viktigt för elevernas
sociala utveckling.

Sök till Åsbackaskolan

Hör ditt barn till Åsbackaskolans målgrupp?

Då kan du söka hit.

Så här söker du till Åsbackaskolan

Läs mer

Publicerat onsdag 29 november 2023