Selektiv mutism

Selektiv mutism är en ångestdiagnos som innebär att barnet pratar obehindrat hemma men är helt tyst i förskolan, skolan eller andra sociala situationer. Oförmågan att prata beror på en stark känsla av obehag och kan få en negativ inverkan på barnets kunskapsutveckling och sociala relationer. Vid uppgifter som inte kräver tal eller annan typ av kommunikation fungerar det oftast bra.

Selektiv mutism förekommer något oftare hos flickor än hos pojkar och är mer vanlig hos flerspråkiga barn och barn med språkliga svårigheter. Orsaken till selektiv mutism är inte helt klarlagd, men ofta finns en ärftlighet för ångest. Det är också vanligt att barn med diagnosen upplever oro och ängslan på andra sätt, exempelvis separationsångest, sömnsvårigheter eller en generell kravkänslighet.

Vad blir svårigheterna?

I skolan kan selektiv mutism visa sig genom att eleven inte vågar prata i klassrummet, i interaktion med lärare eller vid muntliga presentationer. Det kan innebära att eleven inte förmår att be om hjälp med skoluppgifter, eller att signalera när denne gör sig illa eller behöver gå på toaletten. Tystnaden kan även medföra att eleven hamnar utanför kamratgruppen.

Vad kan förskola och skola göra?

Personal i förskolan och skolan bör tidigt uppmärksamma om ett barn eller en elev inte pratar och meddela vårdnadshavarna om detta. Oavsett om diagnos ställs eller inte ska skolan samtidigt sätta in stödinsatser. Det handlar generellt om att skapa en trygg och förutsägbar skolmiljö där eleven kan utveckla sina kommunikationsförmågor. Här är exempel på stödinsatser som kan göra stor skillnad för eleven: 

  • Informera all personal som dagligen möter eleven om hur de kan stötta i situationer där eleven har svårt att prata. 
  • Anpassa kravnivån och förmedla positiva förväntningar till eleven.
  • Kommunicera med fokus på uppgiften, inte på eleven.
  • Involvera elevhälsan men samarbeta också med extern expertis på området, exempelvis logopedmottagning och barn- och ungdomspsykiatri.

Stöd och råd


Stödinsatser vid selektiv mutism

Elever med selektiv mutism behöver insatser som främjar kommunikationsförmågan och tryggheten i skolmiljön. Här får du veta hur skolan kan planera insatser på organisations-, grupp- och individnivå.

Stödinsatser för elever med selektiv mutism

Fråga en rådgivare

Våra rådgivare har expertkunskap om pedagogiska konsekvenser av selektiv mutism. Ställ egna frågor eller sök bland redan publicerade frågor och svar.

Fråga en rådgivare

Frågor och svar om selektiv mutism

Kompetensutveckling


Poddar om selektiv mutism

Podden Lika värde har flera avsnitt om selektiv mutism

Tidningen Lika värde

Tålamod, trygghet och förtroende kan vara nyckeln till framgång i skolan för elever med selektiv mutism. I tidningen Lika värde kan du läsa om hur en mentor gick till väga för att hjälpa en elev med selektiv mutism att nå sin fulla potential i skolan.

Lika värde nr 1, 2020: Rättigheter i skolan

Om selektiv mutism på andra webbplatser


Selektiv mutism - ofrivillig tystnad på Habilitering & Hälsa

Publicerat fredag 16 juni 2023