Hur kan vi på ett tidigt stadium identifiera flickor med NPF?

Hur kan vi på ett tidigt stadium identifiera flickor med NPF?

Svar:

Inom begreppet Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ryms många olika tillstånd och diagnoser, däribland autism och adhd. När diagnosen först upptäcks hos ett barn eller en elev kan också se olika ut, eftersom variationen inom NPF är stor. 

Funktionsnedsättningarna inom NPF kan visa sig på olika sätt mellan individer och mellan flickor och pojkar. Pojkar får ofta sin diagnos tidigare än flickor. Det kan bero på att diagnosinstrumenten som används är anpassade utifrån pojkar, men det kan också bero på att flickor generellt visar sina symtom på ett annorlunda sätt. De uppvisar mer sällan hyperaktiva eller impulsiva beteenden och anstränger sig mycket för att dölja sina svårigheter och anpassa sig till de krav som ställs på dem. Ångest, depression och en lägre självkänsla är vanligare symtom för flickor med adhd. Flickor med autism verkar generellt uppfattas som mer sociala och kommunikativa än pojkar, vilket kan bidra till att diagnosen upptäcks senare.

Kartlägga behov 
Forskning visar att barn och unga med NPF missgynnas i skolan. Delaktighet, studieresultat och relationer påverkas ofta negativt. Därför är det av stor vikt att verksamheten tidigt kartlägger barns och elevers behov, där de själva Involveras.   
Ett exempel på kartläggningsmaterial är Skolkompassen | Gothia Kompetens.

Filmade föreläsningar
På UR-Samtiden finns filmade föreläsningar från en konferens som gavs av Autism- och Aspergerförbundet 2018 (har bytt namn till Autism Sverige)

Studiepaket
I vårt studiepaket NPF kan du läsa mer om flickor och NPF.

Förslag på litteratur
Borg-Skoglund, L. (2020). ADHD - Från duktig flicka till utbränd kvinna. Natur och Kultur.
Bühler, M. (2020). Flickor med autism och adhd: En guidebok för föräldrar och professionella. Studentlitteratur.

Publicerat tisdag 21 november 2023