Lärare och elever i ett klassrum

Pedagogik och förhållningssätt

Förskolan och skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barns, ungas och vuxnas förutsättningar för lärande. För personer med funktionsnedsättning ska undervisningen så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser innebär att man tar hänsyn till alla olika behov för en tillgänglig utbildning.

Personer med funktionsnedsättning, till exempel autism eller adhd, är inga homogena grupper. Därmed kan inget enskilt undervisningsupplägg möta behoven hos alla inom dessa grupper. Stöd behöver baseras på den enskilda individens behov.

Kartlägg för att sätta in rätt stöd

För att främja individens utveckling och lärande behövs en grundlig pedagogisk kartläggning. I denna bör vårdnadshavarna bjudas in att vara delaktiga, då de ofta har kunskaper som kompletterar bilden av personen. Ett bra samarbete mellan vårdnadshavare och förskolan eller skolan är en viktig framgångsfaktor. Det är viktigt att samverka med andra som kan ge värdefull information för att öka kunskap och förståelse.

Det är viktigt att extra anpassningar eller särskilt stöd utgår från kartläggning och analys. Mer om kartläggning, extra anpassningar och särskilt stöd kan man läsa om i Skolverkets Stödinsatser i utbildningen.

Individens styrkor och intressen

Det är viktigt att undervisningen anpassas individuellt från personens intressen och styrkor. I förskolan och skolan är den pedagogiska och sociala miljön lika viktig.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett verktyg som hjälper dig kartlägga tillgängligheten i lärmiljön på skolan. En bra kartläggning underlättar det praktiska arbetet att göra lärmiljön mer tillgänglig.

I skolan kan även rasten behöva planeras och utgå från elevens behov. Rasten är till för vila och återhämtning för att orka med en hel skoldag. Det är viktigt att skapa en förståelse för vilka aktiviteter som den unika individen behöver. Man kan kartlägga vad som stressar och tar energi samt vad som kan vara motiverande, energigivande och återhämtande. Ibland kan en planerad aktivitet utifrån elevens förutsättningar och motivation ge bästa möjligheten för återhämtning. Annars kan rasten bli ett stressmoment och får rakt motsatt effekt.

Tydliggörande pedagogik kan bidra till att skapa struktur i förskolan och skolan.

Stöd för att utveckla socialt samspel

En annorlunda kognition och perception innebär att man hanterar information och tolkar sinnesintryck på ett annorlunda sätt. Detta kan påverka det sociala samspelet. Därför behövs stöd från omgivningen för att utveckla eller kompensera dessa förmågor. För många kan det vara ett stöd att pedagogen visualiserar sociala händelser och situationer. Det kan till exempel göras genom sociala berättelser och seriesamtal.

Publicerat fredag 8 februari 2019