Adhd i grundskolan

På denna sida finns tips och råd för dig som planerar, utformar och genomför undervisningen i grundskolan för elever med adhd.

Elever med adhd har svårigheter med uppmärksamhet, att kontrollera sina impulser och överaktivitet. Det kan till exempel visa sig genom utmaningar i att:

  • Organisera skolarbetet såsom att planera, starta, genomföra och avsluta arbetsuppgifter och aktiviteter
  • Hålla ordning
  • Skifta fokus från en aktivitet till en annan
  • Uthållighet på lektioner
  • Vänta på sin tur.

Skolans verksamhet ställer alltså stora krav på elever med adhd. Nedan följer några korta råd och förslag på hur man kan tänka när man planerar, utformar och genomför undervisningen.

Trygghet, studiero och relationer

I en lärmiljö som präglas av tryggt klimat kan elever lära och utvecklas. I skolan kan arbete kring trygghet och studiero ge elever med adhd ökade möjligheter att behålla uppmärksamhet och koncentration. Tillitsfulla relationer ökar elevernas trygghet och motivation. Det är därför en viktig del för arbetet med att främja studiero. Det finns situationer i skolan som är energikrävande för en del elever. Skolan kan genom att erbjuda möjlighet till återhämtning och rekreation möta det behovet.

Kartläggning

Det är i relation till lärmiljön som elever är i behov av stöd. Därför skall skolan i första hand arbeta för att göra undervisningen tillgänglig för alla. Samtidigt är det viktigt att skolan kartlägger och dokumenterar en elevs förmågor och färdigheter, styrkor och svårigheter och vad som motiverar eleven. Kartläggning är något som man som lärare gör hela tiden, som ett led i undervisningen för att föra den framåt.

Kartläggningen genomförs med hjälp av olika metoder som screening, observationer och utvecklingsscheman, intervjuer, samtal och självskattningar och kanske dagböcker eller loggböcker. Om någon på skolan misstänker att en elev inte utvecklas mot utbildningens mål skall detta rapporteras till rektor och skyndsamt utredas. Om utredningen visar att eleven är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd ska detta ges.

Pedagogiska strategier

Tydliggörande pedagogik innebär att arbeta med tydliga strukturer i aktivitets- och lektionsupplägg, att arbeta med visuellt stöd kan avlasta arbetsminne och främja elevernas uppmärksamhet. Om eleverna vet vilka förväntningar som finns, om kravnivån är rätt och innehållet är begripligt skapas en känsla av sammanhang vilket främjar lärande och utveckling.

Strukturstöd

Strukturstöd är det stöd som ges för att hjälpa eleven att förstå vad som ska hända på kort och på lång sikt. Detta stöd kan du som lärare ge genom olika typer av översikter. Översikterna kan vara i form av olika scheman, som till exempel veckoscheman, scheman över dagens lektioner eller individuella scheman. Ytterligare ett sätt att ge översikt är att konkretisera tid visuellt. Tidsanpassade aktiviteter och arbetspass kan öka elevernas uthållighet. Möjlighet till individanpassad paus för återhämtning kan också vara bra.

Strategistöd

Strategistöd är det stöd som används för att tydliggöra hur eleven kan arbeta. Även om du som lärare ger bra och tydliga muntliga instruktioner räcker det inte alltid. Eleverna måste kunna ta till sig dem, minnas dem och följa dem. Därför är det bra att hjälpa eleverna genom att komplettera den muntliga informationen med nedskrivna instruktioner. Eleverna får då större möjlighet att arbeta självständigt. Tänk på att det är bra om de nedskrivna instruktionerna är korta, enkla och i få steg. Om du ofta behöver upprepa dina instruktioner behöver du fundera över hur du levererar dem och vad du kan göra för att förtydliga dem.

Innehållsstöd

Innehållsstöd handlar om olika sätt att förtydliga det eleven förväntas lära. Lärmaterial som är överskådligt och som innehåller sammanfattningar är ofta bra att använda. En del elever behöver arbetsböcker, medan andra istället behöver lösblad. Ibland är det bra att konkretisera innehållet i undervisningen med exempelvis begreppslistor och visuellt stöd.

Publicerat måndag 27 september 2021