Adhd i förskolan

På denna sida finns tips och råd kring hur du kan tänka när du planerar verksamheten för barn med adhd i förskolan.

Inom förskolan vistas barn från tidig ålder och det är naturligt att personalen möter barns olika förutsättningar för lärande och utveckling. Det är få barn som varit föremål för en fördjupad utredning kring adhd redan på förskolan. Men som personal har du säkert mött barn med det som beskrivs nedan.

Barn med adhd kan bland annat ha svårigheter med uppmärksamhet, kontrollera sina impulser och överaktivitet. Det kan till exempel visa sig genom utmaningar i att:

  • starta, hålla i och avsluta lek och aktiviteter
  • sitta still och klara samlingar
  • skifta fokus från en aktivitet till en annan
  • vänta på sin tur
  • planera, organisera och hålla ordning.

Förskolans verksamhet ställer stora krav på barn med adhd. Nedan följer några korta råd och förslag på hur man kan tänka när man planerar verksamheten.

Trygghet och relationer

I en lärmiljö som präglas av tryggt klimat kan barn lära och utvecklas. Tillitsfulla relationer ökar barnens trygghet och motivation. Det är därför en viktig del i förskolans verksamhet.

Pedagogiska strategier

Tydliggörande pedagogik innebär att arbeta med tydliga strukturer i aktivitetsupplägg, att arbeta med visuellt stöd kan avlasta arbetsminne och främja barns uppmärksamhet. Om förväntningar är tydliga, om kravnivån är rätt och innehållet är begripligt skapas en känsla av sammanhang vilket främjar lärande och utveckling.

Kartläggning

Eftersom det är i relation till miljön på förskolan som behov av stöd uppstår är det lika viktigt att kartlägga miljön som barnets individuella förutsättningar genom bland annat observationer. Barn som behöver mer än andra ska få det, utformat med hänsyn till sina behov och förutsättningar, så att de utvecklas så långt som möjligt.

Omsorg

Förskolan har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Att erbjuda varje barn struktur, tydlighet och rutiner är ett sätt att få trygghet på förskolan. 

Utveckling

Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. För att kunna ge varje barn stöd och stimulans för att utvecklas mot förskolans mål behöver personalen kunskap om konsekvenser av adhd.

Lärande

Barn lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. För att ge alla barn samma möjligheter till samtal och reflektion kan man använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Exempel på det är tecken, bilder och foton. På förskolan kan det vara bra att ge kortfattade och tydliga instruktioner. Byte av aktiviteter och lokaliteter kan vara en utmaning för barn. Att förbereda kommande aktiviteter och att visualisera tid kan underlätta.

Lek

Leken är central för barns utveckling ur många aspekter. En del barn är alltid i rörelse vilket kan bli svårt i situationer som kräver lugn. Några barn behöver istället gott om tid i allt de gör och en del behöver stöd för att kunnat stanna kvar i leken. Därför är det viktigt att arbeta medvetet med de barn som behöver stöd i leken och som pedagog vara ett aktivt stöd.

Publicerat fredag 20 augusti 2021