Två elever vid varsin skolbänk. Den ene läser i en bok och har hörlurar och keps på sig. Den andre tittar på en telefon.

Adhd och autism - förmågor och förutsättningar för lärande

En person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har ofta annorlunda perceptuella och kognitiva förutsättningar, det vill säga hur sinnesintryck och information upplevs och bearbetas. Det kan få pedagogiska konsekvenser för lärandet i förskolan och skolan.

Socialstyrelsen har även tagit fram en Kunskapsguide om adhd som bland annat innehåller en film om bemötande och förhållningssätt i skolan.

Adhd och add

En person som har adhd har främst svårigheter inom exekutiva funktioner, alltså områden som uppmärksamhet, överaktivitet och att kunna ta initiativ eller hejda impulser. Add är som adhd men utan överaktiviteten. Personen blir lätt distraherad och tappar uppmärksamheten, men är inte överaktiv.

Autism och andra autismspektrumtillstånd

I diagnoserna inom autismspektrumtillstånd, där Aspergers syndrom ingår, kan funktionsområden vara annorlunda eller nedsatta som till exempel

  • förmågan till socialt samspel
  • central coherens
  • att se sammanhang
  • mentalisera
  • att föreställa sig det man inte ser
  • medvetenhet om sitt eget och andras tänkande
  • samordna sin uppmärksamhet med någon annan.

Autism är även vanligt i kombination med varierande grad av utvecklingsstörning.

Individen kan också ha ett annorlunda sätt att tolka sinnesintryck. Vissa personer kan till exempel ha en överkänslighet för ljud, ljus, beröring eller lukt, medan andra kan ha en nedsatt känslighet inom dessa perceptionsområden.

Detta kan man läsa mer om på Autismforums och Autism- och Aspergerförbundets webbplatser.

Individens behov visar vägen

Personer kan ha samma diagnos men ändå vara olika, unika. Det är viktigt att omgivningen har en generell kunskap om vad till exempel en funktionsnedsättning som autism kan innebära. I mötet med barn och
elever är det individens specifika behov som skall vara vägledande.

Kunskap och förståelse från omgivningen ger förutsättningar för lärande och social utveckling. Personen själv är en viktig kunskapskälla och kan ge flera av de pedagogiska strategier och förhållningssätt som behövs för att stödja en positiv utveckling.

Förslag på litteratur i ämnet finns i vår litteraturlista

Publicerat tisdag 13 oktober 2020