Fem olika typer av tärningar med olika antal sidor.

Kartläggning och utredning

Det finns goda skäl att göra en klar distinktion mellan kartläggning och utredning. Kartläggning är en del av skolans ansvar för att kunna göra rätt anpassningar och ge individuellt stöd. Som stöd i detta kartläggningsarbete finns det en mängd olika kartläggningsmaterial.

Inför en kartläggning och vid val av kartläggningsmaterial är det viktigt att välja rätt material och upplägg. Det gäller att fånga både elevens styrkor och svårigheter. Elevens egna tankar och erfarenheter är bärande delar av kartläggningen och i planeringen av åtgärder. Viktigt är att hela tiden vara medveten om att lärandet sker i ett sammanhang av en samlad lärmiljö; pedagogisk, fysisk och psykisk.

Utredning av matematiksvårigheter är något som i huvudsak görs av landstinget. För att klarlägga en eventuell medicinsk diagnos i form av dyskalkyli. Merparten av dessa utredningar görs för närvarande av logopedkliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm. 

Resultaten av en genomförd utredning måste följas upp av den skola där eleven har sin undervisning. Uppföljningen ska göras oavsett om det handlar om en diagnos eller inte. Med hjälp av resultaten får skolan tillgång till ytterligare underlag för att göra anpassningar, vilket ger eleven det stöd hen har rätt till.

Exempel på kartläggningsmaterial

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial för olika ämnen och kurser, söktjänst Skolverket

Ljungblad, A-L. Att möta barns olikheter – åtgärdsprogram och matematik,(2003).

Ljungblad, A-L. Matematikens grunder, (2016) Askunge Thorsén förlag AB

McIntosh, A. Förstå och använda tal – en handbok, (2009). Nationellt Centrum för Matematikutbildning

Skaar Davidsen, H et al, MIO – Matematiken, Individen, Omgivningen, (2012). Studentlitteratur

Malmer, G. Analys av läsförståelse i problemlösning, (2011) Studentlitteratur

Bergman C, Eklund T, Österlund M. (2012).  Mattecirkeln - diagnoser. Natur & Kultur

Danielsson, K., Modin, L., Neuman, D. Pröva med tal, (2000) Psykologiförlaget

Johansson, H. (2012)  MUS MatematikUtvecklingsSchema. Liber

Danielsson,K, Modin L. (2006). Räkna med 6-åringen Matematikdiagnos inför skolstart. Gleerups Utbildning AB. 

Danielsson K, Modin L, Neuman D. (2000). Pröva med tal. Hogrefe Psykologiförlaget. 

Unge Thorsén, M. (2017). Målet i sikte Förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6. Askunge förlag

Lucassi,T. (2013). Medveten matte åk 7-9. Askunge förlag

Exempel på litteratur kopplat till dyskalkyli och matematiksvårigheter

Ljungblad, A-L. Att räkna med barn i specifika matematiksvårigheter, (2001)

Butterworth, B. & Yeo, D. Dyskalkyli. Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter, (2010) Natur & Kultur

Adler, B. Dyskalkyli och matematik, (2007).Malmö: NU-förlaget

Lunde, O. När siffrorna skapar kaos - matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv, (2011). Stockholm: Liber

Björnström, M. Värt att veta om dyskalkyli, (2012) Natur & Kultur
Fokusrapport Dyskalkyli 2015

Adler, B. Vad är dyskalkyli?, (2001) Nationella utbildningsförlaget Sverige

Sterner, G. Lundberg, I. Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik, (2002), Göteborgs universitet: NCM

Sterner, G. Lundberg, I. Dyskalkyli- finns det? Aktuell forskning om att förstå och använda tal, (2009), Göteborgs universitet: NCM

Material

Atkinson, R et al, Matematik med alla sinnen, (2009). Numicon. Undervisningsmaterial i matematik. Stockholm: Liber

Publicerat onsdag 3 maj 2023