Intensifiera insatser i matematikundervisningen

Elevers behov av insatser i matematik varierar vanligtvis i både omfattning, form och över tid. Återkommande studier visar dock att det alltid kommer att finnas elever som under sin skoltid behöver återkommande och intensivt stöd i form av mer lärarledd och systematisk undervisning. Brist på relevant stöd kan leda till att elever får svårare att klara av skolans matematik men också i förlängningen till problem med att hantera vuxenlivets vardagsmatematik. 

När du som läsare har kommit så här långt i stödmaterialet är det en fördel om du har tagit del av de grundläggande delarna av innehållet, som exempelvis en tillgänglig och inkluderande matematikundervisning. Med avstamp i tidigare delar följer här en fördjupning med betoning på intensiva insatser för elever i matematiksvårigheter. 

Den här delen av stödmaterialet handlar om hur en intensiv insats kan utformas med stöd i forskning och effektutvärderingar. Fokus är matematiksvårigheter och syftet är att bidra med ytterligare kunskap och inspiration kring stödåtgärder som kan utveckla matematiska förmågor och färdigheter. Genom en väl strukturerad och systematisk undervisning kan elever i matematiksvårigheter identifieras utifrån hur de svarar på riktade insatser och stöd i flera lager.

Vänligen observera att webbtexten är en förkortad version av den fullständiga texten och det saknas hänvisning till aktuella studier. För dig som vill ta del av hela texten med fullständiga referenser så finns den som pdf.

Pdf, del 5, Stödmaterial matematiksvårigheter

För dig som vill ta del av det fullständiga materialet med referenser:

Att intensifiera insatser i matematik (PDF-dokument, 1 MB)

Publicerat onsdag 18 oktober 2023