Autism

Barn och elever med autism har varaktiga svårigheter inom social kommunikation och social interaktion samt begränsade, repetitiva mönster i beteenden och intressen.  Autism är ett livslångt tillstånd, även om graden av funktionsnedsättningen kan ändras över tid.

Autism finns på alla intellektuella nivåer och symtomen kan variera betydligt hos olika individer. Därför brukar autism beskrivas som ett spektrum. Minst en procent av befolkningen har diagnosen, och det är vanligt med samvariation av andra funktionsnedsättningar som adhd, intellektuell funktionsnedsättning och läs- och skrivsvårigheter.

Vilka svårigheter innebär autism?

Autism påverkar kognition, perception och föreställningsförmåga, vilket kan ge utmaningar med att

  • se och förstå sammanhang 
  • förstå hur andra människor tänker och känner
  • vara flexibel
  • hantera sinnesintryck som ljud, ljus och lukter
  • förutse vad som kommer att hända.

Personer med autism har en annorlunda kognition, vilket påverkar samspel och kommunikation. Skolan ställer höga krav på att barn och elever ska kunna hantera flera olika sociala situationer. De flesta människor har en naturlig förmåga att förstå andras tankar och känslor, vilket inte är lika självklart vid autism. Det kan leda till svårigheter att veta vad som är lämpligt att säga eller hur man ska reagera på ett adekvat sätt.

Personer med autism kan ha svårt att uppfatta helheter och förstå sammanhang, vilket gör att de fokuserar mer på detaljer. Språkutvecklingen kan vara annorlunda, med konkret eller bokstavlig språkuppfattning, svårigheter att förstå nyanser och att reflektera över innehållet. 

Autism innebär även en annorlunda perception, vilket gör att situationer med många sinnesintryck som ljud, ljus, lukter och trängsel kan bli svåra att hantera, exempelvis i fysiska miljöer som matsalar, korridorer och klassrum.

Barn och elever med autism har ofta en bristande föreställningsförmåga. Att inte kunna förutse vad som ska hända kan skapa oro och stress, vilket kan leda till stora utmaningar i förskolan och skolan.

Hur kan undervisningen och lärmiljön anpassas?

Det är viktigt att identifiera styrkor hos barn och elever med autism. Genom att uppmärksamma och bekräfta styrkorna bidrar du till att förbättra individens självbild och tilltro till den egna förmågan. Personer med autism kan vara uppmärksamma på detaljer, duktiga inom ett specifikt område och ha en unik blick på världen.

Tydliggörande pedagogik gör undervisningen och andra aktiviteter tillgängliga och förutsägbara. Struktur, förberedelser och och visuellt stöd underlättar och ger förståelse för vad som förväntas av individen i olika situationer. 

Du som undervisar kan tänka på att

  • ta reda på hur eleven förstår instruktioner
  • förbereda på vad som ska hända
  • erbjuda visuellt stöd 
  • kartlägga och identifiera situationer som kan orsaka stress.

Eftersom många med autism har utmaningar i det sociala samspelet är det värdefullt om du som vuxen deltar och ger stöd i fria aktiviteter, såsom på rasten, i samarbetsuppgifter och grupparbeten. Att använda visuellt stöd i samtal främjar också den sociala utvecklingen.

Stöd och råd


Autism och undervisning

Här finns information om hur du skapar gynnsamma förutsättningar vid undervisning och aktiviteter för barn och elever med autism.

Tydliggörande pedagogik

Tydliggörande pedagogik främjar lärande och skapar trygghet med hjälp av tydliga strukturer i lektioner och aktiviteter. Här får du en introduktion av metoden och exempel på tillämpning i förskola och skola.

Tydliggörande pedagogik

Måltidsmiljö vid NPF

Barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara känsliga för ljud, ljus, smak och dofter. Läs mer om hur du skapar en bra måltidsmiljö som är lugn, trygg och anpassad efter individens behov.

Måltidsmiljö för barn och elever med NPF

Fråga en rådgivare

Våra rådgivare har expertkunskap om autism och dess pedagogiska konsekvenser. Ställ egna frågor eller sök bland redan publicerade frågor och svar.

Fråga en rådgivare

Kompetensutveckling


Flickor och autism

Autism förekommer hos både pojkar och flickor. De grundläggande svårigheterna liknar varandra men visar sig på olika sätt, vilket gör att flickor ofta diagnosticeras senare i livet än pojkar.

Flickor och autism i Studiepaket NPF

Tics och Tourettes

Många barn har tics i kortare eller längre perioder. Om ticsen är både verbala och motoriska och håller i sig i över ett år, kan det handla om Tourettes syndrom. Läs mer i Studiepaket NPF.

Tics och Tourettes syndrom i Studiepaket NPF

Frågor och svar om autism

Mer från SPSM


Läromedel vid NPF

I våra söktjänster Hitta läromedel och Webbutiken kan du söka efter läromedel utifrån barn och elevers behov.

Om NPF

Läs om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och ta del av vårt specialpedagogiska stöd.

Publicerat måndag 4 september 2023