Autism

Autism innebär varaktiga svårigheter i socialt samspel och kommunikation, samt begränsade, repetitiva mönster i beteenden och intressen. Barn och elever med autism kan ha unika styrkor och utmaningar, och därför krävs individuella anpassningar och förståelse för att skapa en inkluderande lärmiljö.

Autism finns på alla intellektuella nivåer och symtomen kan variera betydligt hos olika individer. Därför brukar autism beskrivas som ett spektrum. Minst en procent av befolkningen har diagnosen, och det är vanligt med samvariation av andra funktionsnedsättningar som adhd, intellektuell funktionsnedsättning och läs- och skrivsvårigheter.

Vilka svårigheter innebär autism?

Autism påverkar kognition, perception och föreställningsförmåga, vilket kan ge utmaningar med att

 • se och förstå sammanhang 
 • förstå hur andra människor tänker och känner
 • vara flexibel
 • hantera sinnesintryck som ljud, ljus och lukter
 • förutse vad som kommer att hända.

Att ha en annorlunda kognition kan påverka samspel och kommunikation. Skolmiljön ställer höga krav på att barn och elever ska kunna hantera flera olika sociala situationer. De flesta människor har en naturlig förmåga att förstå andras tankar och känslor, vilket inte är lika självklart vid autism. Det kan leda till svårigheter att veta vad som är lämpligt att säga eller hur man ska reagera på ett adekvat sätt.

Personer med autism kan ha svårt att uppfatta helheter och förstå sammanhang, vilket gör att de fokuserar mer på detaljer. Språkutvecklingen kan vara annorlunda, med konkret eller bokstavlig språkuppfattning, svårigheter att förstå nyanser och att reflektera över innehållet. 

Autism innebär även en annorlunda perception, vilket gör att situationer med många sinnesintryck som ljud, ljus, lukter och trängsel kan bli svåra att hantera, exempelvis i fysiska miljöer som matsalar, korridorer och klassrum.

Barn och elever med autism har ofta en bristande föreställningsförmåga. Att inte kunna förutse vad som ska hända kan skapa oro och stress, vilket kan leda till stora utmaningar i förskolan och skolan.

Hur kan undervisningen och lärmiljön anpassas?

Det är viktigt att identifiera styrkor hos barn och elever med autism. Genom att uppmärksamma och bekräfta styrkorna bidrar du till att förbättra individens självbild och tilltro till den egna förmågan. Personer med autism kan vara uppmärksamma på detaljer, duktiga inom ett specifikt område och ha en unik blick på världen.

Tydliggörande pedagogik gör undervisningen och andra aktiviteter tillgängliga och förutsägbara. Struktur, förberedelser och och visuellt stöd underlättar och ger förståelse för vad som förväntas av individen i olika situationer. 

Du som undervisar behöver tänka på att:

 • ta reda på hur eleven förstår instruktioner
 • förbereda på vad som ska hända
 • erbjuda visuellt stöd 
 • kartlägga och identifiera situationer som kan orsaka stress.

Eftersom många med autism har utmaningar i det sociala samspelet är det värdefullt om du som vuxen deltar och ger stöd i fria aktiviteter, såsom på rasten, i samarbetsuppgifter och grupparbeten. Att använda visuellt stöd i samtal främjar också den sociala utvecklingen.

Publicerat 2023-10-13

Stöd och råd

Frågor och svar

 • Hur kan vi hjälpa en elev med NPF i stressfyllda situationer?

  Stress uppstår när det blir en obalans mellan kraven som ställs och förmågorna vi har. För elever med NPF kan en skoldag innebära många situationer......

  Stress uppstår när det blir en obalans mellan kraven som ställs och förmågorna vi har. För elever med NPF kan en skoldag innebära många situationer där stress kan uppstå. Det kan vara avgörande att hitta rätt nivå på kraven både i undervisningen och i det sociala samspelet. Därför behöver personalen hitta flexibla lösningar där kraven anpassas efter barnens stressnivå. En miljö som är anpassad och strukturerad en stor skyddsfaktor mot stress. Därför är det viktigt att tillsammans med eleven... Läs mer om Hur kan vi hjälpa en elev med NPF i stressfyllda situationer?

 • Hur kan vi på ett tidigt stadium identifiera flickor med NPF?

  Inom begreppet Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ryms många olika tillstånd och diagnoser, däribland autism och adhd. När diagnosen......

  Inom begreppet Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ryms många olika tillstånd och diagnoser, däribland autism och adhd. När diagnosen först upptäcks hos ett barn eller en elev kan också se olika ut, eftersom variationen inom NPF är stor.  Funktionsnedsättningarna inom NPF kan visa sig på olika sätt mellan individer och mellan flickor och pojkar. Pojkar får ofta sin diagnos tidigare än flickor. Det kan bero på att diagnosinstrumenten som används är anpassade utifrån pojkar, men det... Läs mer om Hur kan vi på ett tidigt stadium identifiera flickor med NPF?

Kompetensutveckling

Mer från SPSM