Vill du veta mer?

Andra studiepaket

Stödmaterial hörselnedsättning handlar om vilka konsekvenser
hörselnedsättning kan leda till i lärandet. I avsnittet för vuxenutbildningen
finns mycket information om hur skolan kan arbeta utifrån de studerandes
förutsättningar och ge stöd i form av kommunikativa strategier, god ljudmiljö,
med mera. Det finns också en checklista för rektorer, lärare och andra som
möter deltagarna.

I Studiepaket språkstörning finns ett avsnitt för gymnasieskolan och
vuxenutbildningen. Där kan du bland annat få veta mer om hur språkstörning
påverkar lärandet i olika åldrar. Moment 3 till 5 handlar om hur
lärare kan utveckla instruktioner med hjälp av visuellt stöd, hur lärare kan
stötta deltagarnas skriftliga produktion, samt bedömnings- och betygssättningsfrågor.

Filmer och nätföreläsningar

"Att möta det som är annorlunda" (52 minuter) på UR:s webbplats
Gillis Herrlitz, forskare i antropologi och etnologi, föreläser på en kongress som Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerade, 2012.

"Från utbildning till anställning" (37 minuter) på UR:s webbplats
Föreläsningen beskriver framgångsfaktorer inom arbetsplatsförlaget lärande, APL, och lärlingsutbildning för studerande med intellektuell funktionsnedsättning, inom Komvux som särskild utbildning. Projektet bygger på samverkan mellan skolan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och LSS-handläggaren, samt samverkan på kommunövergripande nivå. 2019.

Skrifter och webbsidor

Vad finns för vuxenutbildningen hos Specialpedagogiska skolmyndigheten? På den här sidan har vi sammanställt hur vi kan ge stöd i olika former till dig som arbetar med vuxenstuderande. Det handlar bland annat om specialpedagogisk rådgivning och bidrag för skolutveckling.

Att vara ny i Sverige är en broschyr för den som är ny i Sverige och lever med en funktionsnedsättning. Den finns på ett tiotal språk och ger kortfattad information vård och utbildning med mera. 

Individanpassad vuxenutbildning: Med fokus på digitala verktyg
Denna systematiska översikt från Skolforskningsinstitutet utgår ifrån frågeställningarna:

  1. Vad kännetecknar individanpassad undervisning som möter vuxna elevers olikheter?
  2. Hur kan lärare använda digitala verktyg för att individanpassa undervisningen?

Mentorshandboken - för mentorer som stödjer studenter i högre utbildning
Mentorshandboken är en webbaserad utbildning för mentorer i högre utbildning, det vill säga studenter som arbetar med att stötta studenter med funktionsnedsättning. I handboken finns handfasta råd om bland annat bemötande och studieteknik. Det finns även digitala checklistor för studieplanering och liknande.

Tillgänglighet
Specialpedagogiska skolmyndigheten

I slutet av skriften "Tillgänglig lärmiljö för vuxna med funktionsnedsättning" hittar du fler lästips och referenser.

Myndigheter och organisationer

Nedan följer ett urval av myndigheter och intresseorganisationer. Flera av intresseorganisationerna har även ungdomsförbund som kan ge ytterligare information.

Autism Sverige
www.autism.se

Autismforum
https://www.autismforum.se/

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
www.dhr.se

Diskrimineringsombudsmannen
www.do.se

Dyslexiförbundet
www.dyslexi.org

Folkbildningsrådet
www.folkbildningsradet.se

Folkhälsomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se

Frisk & Fri. Riksföreningen mot ätstörningar
www.friskfri.se

Funktionsrätt Sverige
www.funktionsratt.se

Hörselskadades Riksförbund
www.hrf.se

Jourhavande medmänniska
www.jourhavande-medmanniska.com

Myndigheten för delaktighet
www.mfd.se

Myndigheten för tillgängliga medier
www.mtm.se

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
www.nsph.se

Riksförbundet Attention
www.attention.se

Riksförbundet Balans - arbetar med depression, utmattningssyndrom och bipolär sjukdom
balansriks.se

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
www.fub.se

Riksförbundet för social och mental hälsa
www.rsmh.se

Schizofreniförbundet
www.schizofreniforbundet.se

SHEDO - arbetar med självskadebeteende och ätstörningar
www.shedo.se 

Skolverket
www.skolverket.se

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se

Svenska Downföreningen
www.svenskadownforeningen.se

Svenska Dyslexiföreningen
www.dyslexiforeningen.se

Svenska Epilepsiförbundet
www.epilepsi.se

Svenska OCD-förbundet
www.ocdforbundet.se

Sveriges dövas riksförbund
https://sdr.org/

Synskadades Riksförbund
www.srf.nu

Uppdrag psykisk hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se/ 

Ångestförbundet
www.angest.se

Publicerat onsdag 17 maj 2023