Vill du veta mer?

Filmer och nätföreläsningar

"Att möta det som är annorlunda" (52.14) på UR:s webbplats
Gillis Herrlitz, forskare i antropologi och etnologi, föreläser på en kongress som Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerade, 2012.

Skrifter och webbsidor

Att studera som vuxen med funktionsnedsättning - En fördjupad studie av studerandes erfarenheter
Utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Mentorshandboken - för mentorer som stödjer studenter i högre utbildning
Utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Tillgänglighet
Specialpedagogiska skolmyndigheten

I slutet av skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning" hittar du fler lästips och referenser.

Myndigheter och organisationer

Nedan följer ett urval av myndigheter och intresseorganisationer. Flera av intresseorganisationerna har även ungdomsförbund som kan ge ytterligare information.

Autism- och Aspergerförbundet
www.autism.se

Autismforum
www.habilitering.se/autismforum

Barn- och elevombudet
www.skolinspektionen.se/beo

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
www.dhr.se

Diskrimineringsombudsmannen
www.do.se

Dyslexiförbundet
www.dyslexi.org

Folkbildningsrådet
www.folkbildningsradet.se

Folkhälsomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se

Frisk & Fri. Riksföreningen mot ätstörningar
www.friskfri.se

Funktionsrätt Sverige
www.funktionsratt.se

Hörselskadades Riksförbund
www.hrf.se

Lika Unika
www.likaunika.org

Myndigheten för delaktighet
www.mfd.se

Myndigheten för tillgängliga medier
www.mtm.se

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
www.nsph.se

Riksförbundet Attention
www.attention.se

Riksförbundet Balans
balansriks.se

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
www.fub.se

Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare
www.rfhl.se

Riksförbundet för social och mental hälsa
www.rsmh.se

Schizofreniförbundet
www.schizofreniforbundet.se

SHEDO
shedo.org

Skolverket
www.skolverket.se

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se

Svenska Downföreningen
www.svenskadownforeningen.se

Svenska Dyslexiföreningen
www.dyslexiforeningen.se

Svenska dyslexistiftelsen
www.dyslexistiftelsen.se

Svenska Epilepsiförbundet
www.epilepsi.se

Svenska nätverket dubbeldiagnoser
www.sn-dd.se

Svenska OCD-förbundet
www.ocdforbundet.se

Synskadades Riksförbund
www.srf.nu

Uppdrag psykisk hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se/ 

Ångestförbundet
www.angest.se/riks/

Publicerat tisdag 22 mars 2016 Granskat onsdag 15 maj 2019