Introduktion

Det här studiepaketet handlar om att utforma och utveckla tillgängliga lärmiljöer för vuxna med funktionsnedsättning. Det vänder sig till dig som möter vuxenstuderande i ditt arbete. Materialet kan användas för kompetensutveckling i ditt arbetslag eller annan personalgrupp.

Studiepaketet bygger på en skriftserie som består av sex skrifter. Den övergripande skriften utgör grunden i serien. I den finns bland annat texter om tillgänglighet, delaktighet, inkludering och interkulturellt perspektiv. De andra fem skrifterna beskriver specifika stödinsatser för vuxenstuderande med adhd, autism, dyslexi och eller läs- och skrivsvårigheter, intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

Rekommendationen är att ni avsätter sex timmar per skrift som ni arbetar med. Hälften av tiden ska ägnas åt egenstudier och hälften åt samtal i grupp. Förslag på tillvägagångssätt finns i de texter som riktar sig till dig som är rektor respektive kursansvarig, samtalsledare eller deltagare.

Publicerat fredag 24 mars 2023