Steg 1: Enskilda uppgifter

I det första steget ska du göra uppgifter på egen hand. Du ska läsa den aktuella skriften och reflektera kring den, se den eller de filmer som ingår i momentet och sedan göra en skrivuppgift. Arbetet beräknas ta omkring tre timmar.

Läs och reflektera

Läs skriften "Tillgänglig lärmiljö för vuxna med dyslexi och eller läs- och skrivsvårigheter" (2023). Gör uppgifterna nedan och ta med dig dina tankar till träffen (steg 2).

  • Läs på sidorna 15-17 om hur de studerande kan arbeta med texter på flera sätt. Hur skulle du kunna utveckla din verksamhet genom att använda några av förslagen på pedagogiskt stöd?
  • Läs sidorna 13-14 om läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga studerande. Fundera på vad du kan behöva fråga flerspråkiga studerande som har svårt att läsa och skriva, för att kunna prova ut bra stöd. Vad behöver du veta om tidigare skolgång, motivation, tidigare läs- och skrivupplevelser och vana vana vid visuellt stöd eller digitala verktyg?
  • Läs faktarutan på sidan 18 om läromedel och digitala verktyg samt Skriva med digitala verktyg på sidorna 16-17. Vilka verktyg känner du redan till? Vilka kunskaper behöver lärare och andra medarbetare ha för att kunna använda och erbjuda studerande digitala verktyg och annat stöd? För inspiration se exemplen på sidorna 21-24.

Om du i läsningen har kommit att tänka på situationer som du själv varit med om så lägg dem på minnet och dela gärna med dig när ni träffas.

Se filmerna

Dyslexi och flerspråkighet

Christina Hellman, universitetslektor och ordförande i Svenska dyslexiföreningen, berättar om dyslexi och flerspråkighet. Filmen är producerad för SPSM:s stödmaterial "Särskilt stöd till nyanlända elever" och är 10.26 minuter.

Att plugga med dyslexi: Vad är dyslexi?
Filmen är producerad av Avdelningen för kunskapsutveckling vid Uppsala Universitet 2017. Filmen är 8:35 minuter.
Att plugga med dyslexi
Filmen är producerad av Avdelningen för kunskapsutveckling vid Uppsala Universitet 2017. Filmen är 5:18 minuter.
Digitalt lärande - Daniellas berättelse

Daniella ser tillbaka och berättar om sin skolgång. Hon beskriver vad digitala verktyg betytt för henne. Hon lyfter också betydelsen av bemötande och tidiga insatser. Speltid 6:12 min.

Daniella ser tillbaka och berättar om sin skolgång. Hon beskriver vad digitala verktyg betytt för henne. Hon lyfter också betydelsen av bemötande och tidiga insatser. Speltid 6:12 min.

Skriftlig reflektion

Skriv ned dina tankar utifrån följande frågor:

  • Hur kan ni, på din arbetsplats, skapa rutiner kring utredningar av läs- och skrivsvårigheter? För inspiration se sidorna 11 och 21-22 i skriften.
  • Hur kan ni skapa rutiner för samtal med de studerande om stödinsatser?
  • Hur kan ni arbeta med uppföljning och utvärdering av stödinsatser? För inspiration läs sidan 15 om att skriva loggbok.

Skriv kortfattat och ta med som underlag till träffen (steg 2).

Gå vidare till steg 2

Publicerat fredag 24 mars 2023