Moment 3 Lärmiljö – strukturer och instruktioner

Det här momentet handlar om att planera och genomföra lektioner med hjälp av instruktioner som gör det tydligt för eleverna och de studerande vad som förväntas av dem.

Elever med språkstörning har svårt att minnas muntlig information och att förstå utifrån sammanhang. Det medför att de kan ha svårt att veta vad som förväntas av dem i skolarbetet, vilket skapar osäkerhet och onödiga misslyckanden. Med hjälp av mer tillgängliga instruktioner kan du som lärare kan göra mycket för att underlätta.

Mål

Målet med momentet är att du ska få kunskap om

  • vikten av att från början planera för bedömning och att då ta hänsyn till de
    konsekvenser som en språkstörning kan innebära
  • hur du kan anpassa instruktioner för elever som har svårt att uppfatta och tolka hörd information
  • vikten av att anpassa och tillgängliggöra både muntliga och skriftliga instruktioner.

Se

Språkstörning i gymnasiet

I filmen berättar en elev, en specialpedagog och två lärare om vad tillgängliga lärmiljöer kan innebära för elever med språkstörning i gymnasieskolan. Eleven i filmen går Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion, med inriktning mot Industritekniska programmet.

Filmen är undertextad, klicka på "cc" i den svarta listen. Speltid 9 minuter.

Läs

Att samtala om under denna träff

För att göra undervisningen mer tillgänglig för elever med språkstörning behöver lärare anpassa och utveckla de instruktioner som eleverna får.

Läs texten nedan och diskutera hur läraren kan utveckla de instruktioner han ger för att de ska vara lättare för eleverna att förstå och komma ihåg. Utgå ifrån det som ni har läst och tagit del av hittills i studiepaketet och tänk er att Axel i fallbeskrivningen går i klassen.

Klassen har historia och de ska se en film om Vietnamkriget. Medan Jonatan, som är lärare, håller på att knappa på sin dator för att leta reda på filmen instruerar han sina elever:

– Nu vill jag att ni lyssnar noga på vad de säger i filmen och antecknar allt som är viktigt. Ni ska kunna redogöra för de olika perspektiven som kommer fram i filmen och ange två centrala argument för varje sida. Ni får denna och nästa lektion på er. När ni är färdiga kan ni läsa vidare i historieboken och svara på frågorna.

Jonatan sätter på filmen och sätter sig längst bak i klassrummet.

  • Hur kan Jonatan utveckla sina instruktioner för att bättre möta elevernas behov?

Uppgift till nästa träff

Till nästa träff ska var och en av er välja ut och bearbeta en instruktion.

  • Förbättra en instruktionen i din egen undervisning utifrån det som du har läst och lärt i studiepaketet.

Förbered er redan under denna träff genom att tillsammans fundera över hur uppgiften kan genomföras. Viktigt att tänka på: Vilka utmaningar står elever med språkstörning inför när de ska ta emot instruktioner i undervisningen? Vilka olika sorters instruktioner finns i din undervisning?

Vid nästa tillfälle ska var och en redogöra för hur de arbetat och resonerat.

Vill du veta mer?


Gå vidare till Moment 4

Publicerat tisdag 11 oktober 2022