Moment 1 Språkutveckling och språkstörning

Detta moment handlar om vad språkstörning innebär inom olika språkliga områden och vilka konsekvenser det kan få för lärandet.

Kom ihåg: Filmer och texter under rubrikerna Se och Läs ska var och en ta del av på egen hand, före träffen.

Mål

Målet med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om

  • den typiska språkutvecklingen, de språkliga områdena och hur avvikelser i den typiska språkutvecklingen kan visa sig
  • vad som kännetecknar en språkstörning och vilka konsekvenser en språkstörning kan få
  • andra funktionsnedsättningar som ofta förekommer tillsammans med en språkstörning.

Se

Arbetsminne och långtidsminne

Filmen berättar vad nedsatt arbetsminne innebär och ger flera exempel på arbetssätt som kan stötta minnet. Speltid 4 minuter.

Läs

Språkutveckling och språkstörning (PDF-dokument, 586 kB)

Att samtala om under denna träff

  • Knappt två elever i varje klass har en språkstörning. Diskutera om du har uppmärksammat språkliga svårigheter hos de elever eller studerande som du möter. I vilka av de språkliga områdena har svårigheterna visat sig: form, innehåll och användning?
  • Det är ofta svårare att uppmärksamma så kallade impressiva svårigheter, det vill säga svårigheter med språklig förståelse. Diskutera vilka tecken ni bör vara observanta på.
  • Ibland kan det vara svårt att skilja på en språkstörning och en andraspråksinlärning hos en flerspråkig elev. Hur kan du som lärare försöka ta reda på vad som är vad?
  • Diskutera varför språkutvecklingen kan bli komplicerad hos flerspråkiga elever och studerande.
  • Testa er själva: Vad kommer ni ihåg ifrån filmen "Arbetsminne och långtidsminne"? Vad var lätt respektive svårt att komma ihåg? Varför?

 Gå vidare till Moment 2

Publicerat tisdag 11 oktober 2022