Ett matbord på en förskola som är dukat för fyra barn. Under en tallrik ligger ett tallriksunderlägg i form av ett samtalsstöd med bilder och symboler. I fonden finns en vägg med visuellt stöd i olika former.

Förskola

När barnen går i förskolan är de mitt i en intensiv och viktig period i språkutvecklingen. Åren i förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet, både i skolan och på fritiden.

Förslag på tillvägagångssätt

1. Planera genomförande och roller

Räkna med att det tar cirka 12 veckor att genomföra studiepaketet och att det innebär 15 till 20 timmars arbetstid per person.

Upplägget är:

  1. Var och en tar del av studiematerial i form av film och text, cirka 60 minuter per moment.
  2. Mellan vissa moment ska deltagarna genomföra en uppgift.
  3. Sex gemensamma träffar i arbetslaget eller gruppen, cirka 90 minuter per träff.

Förskolan kan ansöka om att få stöd av Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare i planeringen av arbetet med studiepaketet, se informationsrutan på den här sidan.

Kursledare och samtalsledare

Utse en person till kursledare, som i god tid förankrar med rektor hur och när ni ska genomföra arbetet med studiepaketet. Kursledarens uppgift är att planera så att schemat fungerar utifrån verksamheten samt informera alla i arbetslaget eller gruppen om datum och tid för träffarna. Om arbetslagen består av färre än fem personer är rekommendationen att två arbetslag genomför träffarna gemensamt. Det skapar mer dynamik och lärande i gruppsamtalen.

Kursledaren ska gå igenom de texter, filmer och diskussionsuppgifter som hör till en träff i förväg. Med tanke på att Moment 1 och Moment 2 har längre texter att läsa kan det vara bra att skriva ut dem till deltagarna.

Förutom en kursledare är det bra att utse en samtalsledare per träff. Samtalsledaren har till uppgift att fördela mötestiden så att ni hinner med samtalsfrågorna, samt se till att alla får talutrymme.

2. Planera schema

Här är ett förslag på schema för 12 veckor. Med tanke på hur mycket som händer i förskolans vardag behöver de flesta sannolikt planera in mer tid mellan schemapunkterna.

Vecka 1: inläsning och träff 1

Vecka 3: inläsning och träff 2

Vecka 5: inläsning och träff 3

Vecka 6 och 7: genomför en uppgift i egen praktik

Vecka 8: inläsning och träff 4

Vecka 9 och 10: genomför en uppgift i egen praktik

Vecka 11: inläsning och träff 5

Vecka 12: träff 6

 

Alla deltagare ska ha tagit del av de filmer och texter som presenteras under rubrikerna Se och Läs före varje träff. Tiden som ni har tillsammans ska användas till ert kollegiala lärande där ni diskuterar och utvecklar er egen verksamhet utifrån de nya kunskaperna. Om ni planerar att se filmerna tillsammans kan mer mötestid behövas.

Innehåll i studiepaketet:

  • Moment 1: Språkutveckling och språkstörning
  • Moment 2: Språkstörning i olika åldrar
  • Moment 3: Tillgängliga lärmiljöer
  • Moment 4: Högläsning
  • Moment 5: Kommunikation och samspel
  • Moment 6: Återblick och framåtblick

Lämna synpunkter

Vi vill veta vad ni tycker om Studiepaket språkstörning. Samla gärna in era synpunkter under arbetets gång och skicka in dem på den här sidan: https://www.spsm.se/studiepaket-sprakstorning/lamna-synpunkter/


 Gå vidare till Moment 1

Publicerat torsdag 30 april 2020