Moment 2 Språkstörning i olika åldrar

Det här momentet handlar om hur en språkstörning kan förändras över tid och om vikten av att kartlägga de språkliga förmågorna för att eleverna ska kunna få rätt stöd. I momentet finns en fallbeskrivning som berättar om hur åren i förskolan, skolan och vuxenlivet kan vara för personer med språkstörning.

Mål

Målet med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om:

 • hur en språkstörning kan ändra karaktär över tid
 • vikten av att kontinuerligt kartlägga hur de språkliga förmågorna utvecklas hos ett barn eller en elev
 • hur du som lärare kan stötta språkutvecklingen i olika åldrar.

Läs

Axel är en påhittad person, men vi bygger hans historia på verkliga personers erfarenheter.

Att samtala om under denna träff

 • Vilka språkliga kartläggningsmaterial använder ni på er skola? Hur använder ni resultaten i praktiken?
 • Diskutera när det kan vara viktigt med en tvärprofessionell utredning där pedagogisk personal, logoped, psykolog och specialpedagog utreder tillsammans.
 • Det passiva ordförrådet, det vill säga de ord som vi förstår, är ofta mycket större än det aktiva ordförrådet med de ord som vi använder. Det är särskilt tydligt hos yngre barn och elever eller hos nyanlända barn och elever. Hur kan ni ta reda på vilka ord som eleven förstår?
 • I skolåldern behöver eleverna utveckla ett skolspråk. Det här kan vara svårt för elever med språkstörning. Diskutera orsaker till att det är svårt.
 • En språkstörning påverkar ofta läs- och skrivförmågan. Hur kan det visa sig?
 • Pragmatiska svårigheter visar sig ofta tydligare med stigande ålder. Hur kan ni underlätta och stödja elever i samspel med jämnåriga?
 • Diskutera berättelsen om Axel, och hur en språkstörning förändras genom livet. Vilka tankar väcktes hos er när ni läste om Axel? Saknade ni några insatser i grundskolan som skulle kunna underlätta för Axel? Vilka är enligt er framgångsfaktorerna i fallbeskrivningen? Vad var försvårande faktorer i fallbeskrivningen?

Uppgift till nästa träff

Nästa moment handlar om tillgängliga lärmiljöer för elever med språkstörning. Se filmerna och läs texterna i Moment 3 inför nästa träff och genomför denna uppgift:

 • Välj en instruktion som du planerar att ge dina elever i undervisningen. Bearbeta instruktionen utifrån vad du har sett och läst.

Vid nästa tillfälle berättar ni hur ni har arbetat och hur ni har resonerat kring uppgiften.


 Gå vidare till Moment 3

Publicerat tisdag 11 oktober 2022