Moment 1 Språkutveckling och språkstörning

Detta moment handlar om vad språkstörning innebär inom olika språkliga områden och vilka konsekvenser det kan få för lärandet.

Kom ihåg: Filmer och texter under rubrikerna Se och Läs går var och en igenom på egen hand före träffen.

Mål

Målet med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om

  • den typiska språkutvecklingen, de språkliga områdena och hur avvikelser i den typiska språkutvecklingen kan visa sig
  • vad som kännetecknar en språkstörning och vilka konsekvenser en språkstörning kan få
  • andra funktionsnedsättningar som ofta förekommer tillsammans med en språkstörning.

Se

Arbetsminne och långtidsminne

Filmen berättar vad nedsatt arbetsminne innebär och ger flera exempel på arbetssätt som kan stötta minnet. Speltid 4 minuter.

Läs

Språkutveckling och språkstörning (PDF-dokument, 586 kB)

Att samtala om under denna träff

  • I texten står det: "Med hjälp av språket synliggör vi vårt tänkande, genom att vi uttrycker det som vi tänker. Men vårt tänkande är också beroende av vårt språk." Vad tänker ni om hur språk och tänkande hör ihop? Kan ni ge exempel?
  • Har ni uppmärksammat språkliga svårigheter hos de barn som ni möter? I vilka av de språkliga områdena har svårigheterna visat sig: form, innehåll, användning?
  • Det är ofta svårare att uppmärksamma så kallade impressiva svårigheter, det vill säga svårigheter med att förstå språk. Vilka tecken bör ni vara observanta på?
  • Ibland kan det vara svårt att skilja på en språkstörning och en andraspråksinlärning hos ett flerspråkigt barn. Hur kan du försöka ta reda på vad som är vad?
  • Varför kan språkutvecklingen bli komplicerad hos flerspråkiga barn eller elever?

Gå vidare till Moment 2

Publicerat tisdag 11 oktober 2022