Moment 3 Tillgängliga lärmiljöer

Det här momentet handlar om förskolans lärmiljö och hur den kan bli mer tillgänglig för barn som har språkstörning.

Förskolan behöver ständigt utvärdera och utveckla den pedagogiska, den sociala och den fysiska lärmiljön. Då blir lärmiljön mer tillgänglig för barn med språkstörning och barnens delaktighet ökar.

Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan använder språket på ett medvetet sätt i mötet med barnen. Barn med språkstörning har stort behov av stöd i samspel och kommunikation. De har också behov av tydlighet och igenkänning, i form av struktur för dagens aktiviteter, till exempel.

Mål

Målet med momenten är att du ska få grundläggande kunskaper om

  • den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöns betydelse i förskolan
  • hur du kan göra lärmiljön mer tillgänglig och öka delaktigheten för barn med språkstörning.

Se

Språkstörning i förskolan – tillgängliga lärmiljöer

I filmen berättar en förskola om hur de arbetar med att skapa lärmiljöer utifrån behoven hos barn med språkstörning. Filmen är undertextad, klicka på "cc" i den svarta listen. Speltid 9 minuter.

Läs

Artikeln "Att mötas i språket" på Pedagog Malmös webbplats

På webbplatsen Hitta läromedel finns inspirationssidor om pedagogiska material och kartläggningsmaterial för förskolan. Gå in på sidan Förskolan, Hitta läromedel och få en överblick över inspirationssidorna. Välj en sida och ta del av det som presenteras på sidan, till exempel Svenska - tal och språk, Hitta läromedel.

Att samtala om under denna träff

Filmen från förskolan i Kalmar visar exempel på hur lärmiljön har utformats för att möta barngruppens behov och göra den mer tillgänglig för barn med språkstörning. Så här berättar specialpedagog Emma vidare:

"Vi ser det som viktigt att se och förstå det enskilda barnets situation och behov. Därför har vi som pedagoger en ständigt pågående dialog med varandra under dagen. Den handlar om hur vi delar upp oss och vem eller vilka vi ska prioritera att vara med. Då kan vi stötta och ge förutsättningar till positivt samspel i de olika lekhörnorna, i de planerade samlingarna och aktiviteterna och i rutinsituationerna. För barnet kan det handla om dagsform, vad som händer i verksamheten eller vilka kompisar som finns i lekhörnan just då, som gör att hen behöver en pedagog vid sin sida. Hos oss vuxna handlar det om att vara närvarande, engagerade, lyhörda och flexibla".

Utgå ifrån citatet och diskutera er egen förskola:

  • Hur ser er verksamhet ut idag när det handlar om att tillmötesgå behoven hos barn med språkstörning?
  • Vilka anpassningar har ni gjort i verksamheten för att göra den mer tillgänglig?

Filmen från förskolan i Kalmar beskriver hur personalen anpassar sig efter barnens behov av stöd i samspel och lek. De berättar också hur de delar barngruppen och hur de bemannar utifrån de olika gruppernas behov.

  • Hur kan ni möta er barngrupps behov utifrån de personella resurser ni har idag?

I filmen berättar de också om de utmaningar de stod inför när det började många barn som hade stort behov av särskilt stöd. De genomförde radikala förändringar i lärmiljöerna för att möta barnens behov.

  • Vad såg ni för resultat av förändringarna i filmen?
  • Har förskolan i filmen inspirerat er att vidareutveckla något i era lärmiljöer?
  • På vilket sätt skulle det kunna öka tillgängligheten och delaktigheten för barn med språkstörning? Vad blir i så fall första steget?

Uppgift till nästa träff

Inför nästa träff ska ni göra uppgiften nedan i er egen praktik. Välj om ni gör uppgiften enskilt eller tillsammans med en kollega. Förbered er redan under denna träff genom att prata om hur uppgiften kan lösas.

Gör så här:

Planera och genomför en aktivitet eller en vardagssituation som du gör mer språkutvecklande med hjälp av det som du har lärt dig i Moment 3. Det kan vara en matsituation, en samling eller en utflykt.

Vid nästa tillfälle visar ni och berättar hur ni har arbetat och hur ni har resonerat kring uppgiften.


Gå vidare till Moment 4

Publicerat tisdag 5 december 2023