Moment 4 Film i undervisningen

Det här momentet handlar om hur film kan ge stöd i lärandet med hjälp av en genomarbetad planering.

Film är en central del av undervisningen i många ämnen i grundskolan. När lärare planerar och genomför filmvisning på ett strukturerat sätt kan eleverna få bättre stöd i sin språk- och kunskapsutveckling utifrån filmens visuella och språkliga innehåll.

Mål

Målet med momentet är att du ska få

 • utbyta erfarenheter av en modell för att visa film i undervisningen
 • ökad kunskap om hur du kan använda film som stöd i en språk- och kunskapsutvecklande undervisning.

Att samtala om under denna träff

Dela era erfarenheter av arbetssättet från bilagan "Film i undervisningen".

Film i undervisningen (PDF-dokument, 211 bytes)

 • Vad fungerade bra? Vad fungerade mindre bra? Varför?
 • Vad kan ni vidareutveckla till nästa gång?

Diskutera vidare, utifrån åldern på eleverna som ni arbetar med:

 • Hur kan ni arbeta med inlästa eller filmatiserade sagor och barnböcker, med eller utan tecken som stöd?
 • Hur kan ni arbeta med inslag ur program som SVT:s "Lilla Aktuellt", filmer från UR, eller inspelade genomgångar av lärare i olika ämnen?
 • Hur kan ni arbeta med dokumentärer, dramadokumentärer eller filmade dramatiseringar av skönlitterära verk?
 • Hur kan ni arbeta med att spela in egna genomgångar av utvalda moment i undervisningen?
 • Hur kan ni arbeta med att eleverna spelar in egna filmer för att lära?

Uppgift till nästa träff

Temat för nästa träff är bedömning och betygssättning och uppgiften är:

 • Planera och genomför samma aktivitet igen, det vill säga visa en film i undervisningen. Den här gången är målet med aktiviteten att planera för bedömning och att samla in bedömningsbara underlag. Eleverna ska återberätta filmens innehåll muntligt eller skriftligt.

Välj en ny film för denna uppgift, eller visa samma film en gång till om det är lämpligt. Förbered er med hjälp av film och text i Moment 5. Utgå ifrån texten "Lärmiljö och språkutvecklande undervisning" i Moment 3 i genomförandet.

Viktigt att tänka på i planeringen:

 • Hur ska du tydliggöra syfte och mål för eleverna?
 • Hur ska du ge eleverna förförståelse och tid för reflektion?
 • Vad ska du bedöma under den här aktiviteten?
 • Vilka kunskaper ska eleverna kunna visa? Hur?

Vill du veta mer?

Anne-Marie Körlings blogginlägg: En modell för språkutvecklande arbete med film

Anne-Marie Körlings blogginlägg: Lektion: Filmgenre och filmrecension

Lärare och it-pedagoger som arbetar med elever med hörselnedsättning berättar mer om att planera och genomföra språkutvecklande undervisning med hjälp av digitala läromedel och andra digitala lärverktyg, samt vad man kan tänka på när man skaffar in nya digitala verktyg: Digitala verktyg


Gå vidare till Moment 5

Publicerat tisdag 11 oktober 2022