Moment 3 Lärmiljö och språkutvecklande undervisning

Det här momentet handlar om att planera och genomföra lektioner med hjälp av instruktioner som gör det tydligt för eleverna vad som förväntas av dem.

Mål

Målet med momentet är att du ska få

  • kunskap om vad du behöver tänka på vid undervisning av elever med språkstörning
  • kunskap om hur du kan planera och genomföra lektioner med teoretiska moment så att instruktionerna blir tydliga.

Se

Se samtliga filmer. Det vill säga, oavsett om du arbetar med yngre eller äldre elever är filmernas innehåll relevant och du kommer att arbeta vidare med filmernas innehåll i studiepaketet.

Visuellt stöd i undervisningen

Filmen beskriver olika typer av visualiseringar i undervisningen som gör det lättare för elever att förstå och komma ihåg. Speltid 6 minuter.

Planering och stöd

I Marks kommun har elever med språkstörning huvuddelen av sin undervisning i ordinarie verksamhet. Lärare på flera skolor berättar och visar hur de planerar och genomför lektioner så att lärmiljön blir tillgänglig för alla. Högstadieelever berättar om hur rätt stöd gör skillnad. Filmen är undertextad, klicka på "cc" på den svarta listen. Speltid 8 minuter.

Ledarskap i klassrummet

I filmen berättar lärare om hur de främjar trygghet och arbetsro genom att arbeta med lektionsstruktur, relationer och ledarskap i klassrummet. Filmen är undertextad, klicka på "cc" på den svarta listen. Speltid 2,5 minuter.

Språkstörning i grundskolans lägre åldrar – tillgängliga lärmiljöer

I filmen visar en lärare i årskurs 1 hur hon arbetar med bland annat digitala verktyg för att skapa lärmiljöer för elever med språkstörning. Filmen är undertextad, klicka på "cc" i den svarta listen. Speltid 7 minuter.

Språkstörning i grundskolans högre åldrar – tillgängliga lärmiljöer

En lärare i årskurs 9 visar och berättar om hur han arbetar med att skapa lärmiljöer för elever med språkstörning, bland annat med hjälp av digital skrivtavla. Filmen är undertextad, klicka på "cc" i den svarta listen. Speltid 7 minuter.

Läs

Lärmiljö och språkutvecklande undervisning (PDF-dokument, 409 bytes)

Att samtala om under denna träff

Dela era erfarenheter om hur ni gjorde när ni bearbetade era instruktioner.

  • Berätta om eller visa den instruktion som du har bearbetat. Hur gick det?
  • Vad kan du utveckla ytterligare till nästa gång?
  • Vad kan du ta med dig till andra områden?

 Diskutera vidare:

  • Visuellt stöd: I filmen om visuellt stöd visas exempel på diagram, exempelvis Venn-diagram som kan visa på likheter och skillnader. Hur arbetar ni med diagram, symboler och annat visuellt stöd? Hur kan ni vidareutveckla det som ni gör?
  • Planering och struktur: När och hur planerar ni i arbetslaget för dagen så att eleverna vet vad som förväntas av dem?
  • Skiljer sig utmaningarna och lösningarna som beskrivs på Brageskolan jämfört med dem på skolorna i Marks kommun? På vilka sätt?
  • Digitala verktyg: I filmerna såg ni exempel på arbetssätt med hjälp av digitala verktyg, exempelvis digital skrivtavla. Hur kan ni utveckla användningen av digitala verktyg på er skola? Vilka möjligheter ser ni idag, och vilka utmaningar har ni?
  • Mallar och andra lärverktyg: I texten "Lärmiljö och språkutvecklande undervisning" finns exempel på mallar för ordkunskap. Använder ni liknande mallar idag? Hur skulle ni kunna vidareutveckla ert arbete med mallar och andra lärverktyg?

Uppgift till nästa träff

Nästa moment fokuserar på film som visuellt stöd. Inför nästa träff har ni i uppgift att testa ett arbetssätt som liknar det som används i filmen om yngre åldrar. Arbetssättet i bilagan "Film i undervisningen" är beskrivet av speciallärare och specialpedagoger på Specialpedagogiska skolmyndigheten med lång erfarenhet av undervisning av elever med språkstörning. Under den här träffen ska ni tillsammans läsa igenom bilagan nedan och göra det som står under rubriken "Förberedelser för arbetslaget".

Nästa gång redogör ni för hur ni genomförde uppgiften.

Vill du veta mer?

I studiepaketets del för gymnasieskolan och vuxenutbildningen finns fler exempel på stöd för elevers analys och textproduktion, se rubriken Läs i Moment 4, Språkutvecklande undervisning.

våra webbsidor om digitalt lärande hittar du forskarintervjuer, poddsamtal, filmer och tips om att utforma digitala lärmiljöer. I vår webbutik finns även publikationen Digitalt lärande - för att nå målen.

Artikel på forskning.se: Genrepedagogik hjälper eleverna att utveckla sitt skolspråk

Exempel på att berätta och återberätta: Faktatext cirkelmodellen

Filmer om en lässtrategimetod för SO och NO: CORI en metod för faktatexter

Filmserie från UR om cirkelmodellen som stöd för skrivande i NO: Språket bär kunskapen


Gå vidare till Moment 4

Publicerat tisdag 11 oktober 2022