Moment 4 Högläsning

Det här momentet handlar om språkutvecklande arbetssätt med hjälp av högläsning.

I den reviderade läroplanen för förskolan som trädde i kraft 1 juli 2019 står det under rubriken Kommunikation och skapande:

"Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter".

Läroplanen understryker vikten av att förskolan stödjer den språkliga utvecklingen för att barnen ska utveckla sin identitet och sitt lärande. Att enbart läsa högt är inte tillräckligt för barn med språkstörning, utan det krävs olika typer av aktiviteter i samband med läsningen som ger stöd för förståelsen och språkutvecklingen.

Mål

Målet med momentet är att du ska få kunskaper om

 • högläsningens betydelse och goda effekter på barns språkutveckling
 • att barn med språkstörning får ökade möjligheter att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga genom ett medvetet arbete med högläsning.

Se

Högläsning för äldre förskolebarn
Högläsning med de yngsta
Samtala om text med de yngsta
Visuellt stöd i undervisningen

Filmen beskriver olika typer av visualiseringar i undervisningen som gör det lättare för elever att förstå och komma ihåg. Speltid 6 minuter.

Att samtala om under denna träff

Inför denna träff har ni planerat och genomfört en aktivitet så att den blev mer språkutvecklande.

 • Beskriv och, eller visa vad ni gjorde. Hur gick det? Vilka är era lärdomar?
 • Finns det något som ni kan utveckla vidare till nästa gång?

Diskutera vidare:

 • Vilka rutiner har ni för högläsning? Vid vilka tidpunkter på dagen läser ni?
 • Vilka böcker läser ni för barnen? Hur väljer ni böcker att läsa?
 • Filmen "Högläsning" visar ett exempel på en högläsningsstund. Hur skulle en sådan lässtund kunna bli mer tillgänglig för barn med språkstörning?
 • Filmen "Samtal om text (små barn)": Reflektera över vad i filmen som är extra gynnsamt för barn med språkstörning.
 • Filmen "Högläsning för yngre barn": Använder ni digitala verktyg vid högläsningen, i så fall hur? Finns det andra sätt att visualisera en högläsningsstund?
 • Hur kan ni arbeta vidare med högläsning utifrån det som ni har sett och läst? Hur kan ni använda uttrycksformer som bild, drama, musik, rörelse eller digitala verktyg?
 • Filmen "Visuellt stöd i undervisningen": Håller ni med om att det blev enklare att minnas filmens innehåll med hjälp av bilderna? Hur kan ni utveckla ert arbete med visuellt stöd för att stötta barnens förståelse och minne?

Uppgift till nästa träff

Inför nästa träff ska ni göra uppgiften nedan tillsammans i par. Förbered er redan under denna träff genom att prata om hur uppgiften kan lösas.

 • Planera och genomför en högläsningsstund. Använd ett eller flera av arbetssätten som visas i filmerna.

Nästa gång berättar ni hur det gick och vilka lärdomar ni har gjort.

Du ska även göra uppgiften nedan på egen hand. Skriv gärna en kort anteckning om dina reflektioner.

 • Reflektera enskilt över de här sex orden, som ni kommer att prata om nästa gång. Vad betyder orden för dig: "trygghet", "rutiner", "delaktighet", "förhållningssätt", "kroppsspråk" och "mimik"?

 

Gå vidare till Moment 5.

Publicerat tisdag 11 oktober 2022