Moment 5 Kommunikation och samspel

Det här momentet handlar om hur förskolan kan stötta de kommunikativa förmågorna hos barn med språkstörning.

"Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt." (Lpfö 18)

Förskolan är en viktig arena för språk- och kommunikationsutvecklingen och har stora möjligheter att stärka barns språkliga och kommunikativa förmågor.

Mål

Målet med momentet är att du ska få mer kunskap om

 • hur förskolan kan utveckla verksamheten för att stärka den språkliga och kommunikativa förmågan hos barn med språkstörning.

Se

Språkstörning i förskolan – samspel och kommunikation

I filmen berättar en förskola om hur de arbetar med att stimulera samspel och kommunikation för barn med språkstörning. Filmen är undertextad, klicka på "cc" i den svarta listen. Speltid 11 minuter.

Teckna språkutvecklande – om tecken som stöd till talet

Läs

Att samtala om under denna träff

Ni har genomfört högläsning med hjälp av olika arbetssätt. Dela erfarenheter:

 • Gjorde ni något annorlunda än ni brukar göra när ni läser högt för barnen?
 • Vilka arbetssätt fungerade bra och var det något som fungerade mindre bra?
 • Vad kan ni utveckla vidare?

Diskutera vidare:

 • Filmen "Teckna språkutvecklande": Vilka tankar väcker filmen hos er när det gäller att göra språket tillgängligt för små barn?
 • Det kan vara svårt att starta upp användandet av tecken och upprätthålla det. Hur ser det ut hos er, använder ni tecken i er verksamhet?
 • Är det något i filmen från förskolan i Kalmar som ni tycker är extra viktigt och som ni kan utveckla i ert fortsatta arbete?
 • I Skolforskningsinstitutets översikt nämns dessa handlingar i leksituationer: "regissera", "delta" samt "observera och reflektera". Känner ni igen er? Agerar ni så här idag? Vad behöver ni utveckla, för att stödja de sociala förmågorna i leken?
 • Vad betyder begreppen "trygghet", "rutiner", "delaktighet", "förhållningssätt", "kroppsspråk" och "mimik"? Vad kan begreppen innebära i ert arbete på er förskola?
 • Har ni tillgång till specialpedagogisk kompetens eller stöd från andra professioner, exempelvis logoped? Hur kan er samverkan med andra professioner utvecklas och förbättras?

Uppgift till nästa träff

I det här studiepaketet har ni tagit del av texter och filmer om språkstörning och om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Ni har fått diskutera er verksamhet i grupp utifrån de nya kunskaperna.

Tänk tillbaka och sammanfatta svaren på de här frågorna för dig själv, till exempel genom att skriva en kort anteckning:

 • Vad är det viktigaste som du har lärt dig om språkstörning?
 • Vad är det viktigaste som du har lärt dig om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?
 • Har du fått syn på något som du inte hade sett innan, till exempel barn som är i behov av mer stöd i språk, kommunikation och samspel?
 • Har du uppmärksammat något i ditt eget arbetssätt som du behöver utveckla?

 Gå vidare till Moment 6

Publicerat tisdag 11 oktober 2022