Intresseanmälan till Att höja skolans elevhälsokompetens, ett processarbete för likvärdig utbildning

Målgruppen för kursen är rektor som ledare för skolans elevhälsoarbete tillsammans med elevhälsan som team. Elevhälsoteamet kan bestå av fler yrkesfunktioner än vad som benämns i skollagen.

Kursens innehåll kan även användas i samverkan med lärare och övrig personal i skolan.

Intresseanmälan ska bara göras av ansvarig rektor.

 • 01
  fredag
  september 2023
  -
  14
  fredag
  juni 2024
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor
 • Aktivitets-ID: 337861
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen handlar om att utveckla elevhälsoarbetet i skolan. Utvecklingsarbetet bygger på kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. Genom fördjupade diskussioner har ni möjlighet att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Kursens upplägg och innehåll utgår från en vetenskaplig grund.

Anmälan till kursen sker i tre steg:

 1. Rektor gör som ett första steg en intresseanmälan.
  Intresseanmälan är öppen till och med den 28 april 2023. 
 2. Rektor gör därefter kursanmälan via länk som skickas ut med e-post när intresseanmälan stängt. 
 3. Övriga deltagare anmäler sig i augusti.

Förutsättningar

Det rekommenderas att deltagarna avsätter en till två timmar per vecka för självstudier, gemensamma arbetsuppgifter samt för erfarenhetsutbyte deltagande skolor emellan. Självstudierna och erfarenhetsutbytet är flexibelt i tid och rum och utgår från den nätbaserade utbildningsmiljön.

Gemensamma arbetsuppgifter utförs på plats i egna lokaler. Tid för det behöver planeras och organiseras av rektor tillsammans med elevhälsoteamet.  

Form

Kursen är processinriktad och bygger på aktivt deltagande under ett läsår. I den nätbaserade utbildningsmiljön finns all kurslitteratur tillgänglig. Arbetsuppgifterna är underlag för konkret verksamhetsutveckling. Den nätbaserade utbildningsmiljön erbjuder även ett erfarenhetsutbyte skolor emellan. På så sätt möjliggör kursen ett stöd för skolor att tillägna sig en beprövad erfarenhet.

Kursledare

Kursledarna ingår i en myndighetsövergripande arbetsgrupp bestående av rådgivare med mångårig erfarenhet av elevhälsoarbete. Vid frågor går det alltid att kontakta någon av kursledarna.  

Målgruppsbeskrivning

Målgruppen är rektor som ledare för skolans elevhälsoarbete tillsammans med elevhälsan som tvärprofessionellt team. Teamet kan bestå av flera yrkesfunktioner än vad som benämns i skollagen.

Kursens innehåll kan även användas i samverkan med lärare och övrig personal i skolan.

Intresseanmälan ska bara göras av ansvarig rektor.

Syfte

Kursen syftar till att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan.

Mål

Mål för respektive moment

Att ni som deltagare har:

 1. tydliggjort ett nuläge som utgångspunkt i ert systematiska elevhälsoarbete
 2. en gemensam grund utifrån styrdokument
 3. en samsyn kring elevhälsans uppdrag samt en förståelse av samtalskulturens betydelse för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan
 4. har underlag för att stärka era strukturer och er organisation för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt
 5. synliggjort skolans gemensamma uppdrag kring hälsa och lärande
 6. har en plan för hela skolans elevhälsoarbete
 7. synliggjort framgångsfaktorer för ert fortsatta utvecklingsarbete

(Med reservation för eventuella ändringar)

Upplysningar om innehåll

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Mer information om kursen Nätbaserad kurs (spsm.se)Publicerat fredag 3 februari 2023