Bilden visar två kvinnor

Samarbete fick eleverna tillbaka till skolan

På fem månader lyckades Bjuvs kommun få tillbaka alla elever med lång problematisk frånvaro till skolan igen. Detta genom att samarbeta med elever, föräldrar och socialtjänsten. Nu ska arbetet permanentas.

Bjuvs kommun genomförde arbetet i projektform, där SIS-bidraget från Specialpedagogiska skolmyndigheten spelat en avgörande roll.

– SIS-bidraget gjorde att vi kunde anställa en specialpedagog som på heltid kunde ägna sig åt de elever som hade lång problematisk skolfrånvaro, berättar Ellen Claesdotter Pettersson, chef för elevhälsan i Bjuvs kommun som anställde Eva Elg i februari 2016.

Efter kartläggning framkom att det i kommunens fyra grundskolor fanns tio elever med mellan 70 och 100 procent frånvaro. De flesta gick sista terminen i årskurs 9 och saknade helt eller delvis tillräckliga betyg för att kunna söka till gymnasiet.

Eva Elg inledde med att intervjua både föräldrarna och eleverna.

– Föräldrarna är en oerhört viktig resurs i arbetet, betonar hon. Vi har bildat en föräldragrupp som hjälper dem att känna att de inte är ensamma. Där träffas vi en gång i månaden. Till föräldragruppen är också socialtjänstens öppenvårdscentral knuten. Det ger en naturlig kontakt, utan anmälningar.

– Samarbetet med socialtjänsten har varit en framgångsfaktor, säger Eva.

Samarbete genomsyras av specialpedagogik

Allt samarbete runt eleverna genomsyras av specialpedagogik. Dels för att anpassa skolmiljön och undervisningen efter elevernas behov, dels i samarbetet med omgivande resurser. Eva skapar nära relationer till eleverna, lyssnar på dem, stöttar dem och vinner deras förtroende. Många gånger åker hon hem till eleverna för att hämta dem till skolan. Hon har skaffat fram praktikplatser, ordnat specialscheman och sommarskola, beroende på vars och ens behov.

– Orsakerna till frånvaron varierar. Mirakelfrågan "Hur ska skolan förändras för att du ska komma dit? Vad behöver du?" tar tid att hitta svar på, säger Eva. Eleverna behöver träna på att uttrycka sig själva. Därför är det viktigt att låta eleverna hålla i taktpinnen. De vet vad de behöver, men kan behöva hjälp att sätta ord på det. Elevernas delaktighet är ännu en framgångsfaktor.

Efter sommaren har samtliga tio elever på olika sätt återkommit till skolan eller till praktikplats och niorna har lyckats komma in på gymnasiet.

Engagemanget har varit avgörande

För Izabell Roos och James Hallengren har Eva Elgs engagemang varit avgörande. Tack vare stöd och anpassningar i skolan fick de tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet.

– Eva lyssnade och engagerade sig. Hon var inte ytterligare en psykolog, utan brydde sig verkligen, säger James, som fick hjälp att själv inse vikten av att skaffa sig betyg för att kunna söka till gymnasiet. Nu går han på ett teknik och designinriktat gymnasium och ser fram emot att lära sig datoranimation och 3D-teknik.

Izabell hade inte varit i skolan på ett halvår. Eva hjälpte henne att varva skolan med en praktikplats i en djuraffär och stöttade med anpassade hemuppgifter. Efter anpassad sommarskola klarade hon tillräckligt med betyg och kom in på musikgymnasium, där hon spelar, sjunger och skriver egen musik och poesi.

– Vi har full uppbackning från förvaltningschefen och politikerna och ett tätt samarbete mellan elevhälsan och socialtjänsten, säger Ellen. Att tydligt följa upp och analysera frånvaro i det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt, liksom kontinuerlig och tät kontakt med chefer, rektorer och politiker. Detta för att skapa förståelse och förutsättningar för eleverna att lyckas i skolan.

Projektet kommer nu att permanentas. Nya frånvarorutiner införs i hela kommunen. Här ingår snabb uppföljning av all sorts frånvaro, giltig som ogiltig. Arbetslag och skolpersonal handleds i rutinens olika delar, bland annat kartläggning, analys och insatser.

– Att investera i bra rutiner och tidiga insatser, så att vi har alla elever i skolan är en investering i hela deras framtid, säger Ellen.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 4 2016.

Bilden visar två elever

Izabell och James är två av de tio elever som fick stöd och motivation för att gå från frånvaro till närvaro i skolan. Nu går de på gymnasiet.

Bjuvs arbete del av forskningsprojekt

Eva Elgs arbete ingår i ett aktionsforskningsprojekt på Högskolan Kristianstad kring nya rutiner för att främja närvaro. Hon har delat upp rutinerna i fyra trappsteg. Till hjälp för skolpersonalen finns bland annat analysfrågor och förslag på extra anpassningar. Eva utvärderar hela tiden allt hon gör, för att skapa evidens och se vad som fungerar och inte. En rapport från forskningsprojektet planeras till sommaren 2017.

Publicerat onsdag 4 januari 2017