bild från ett frukostseminarium där man ser sju personer på scen i en paneldiskussion.

Frukostseminarier

Vi arrangerar frukostseminarier kring aktuella ämnen och frågor som berör specialpedagogik. För att så många som möjligt ska kunna ta del av vad som presenteras och sägs under seminarierna direktsänder vi på vår YouTube-kanal. Sändningarna teckenspråktolkas och direkttextas och spelas även in. Nedan har vi samlat inspelningarna.

Kommande: Frukostseminarium 24 september 2020: Fungerande skolgång för placerade barn. Fullsatt i lokalen

Den 24 september bjuder vi in till frukostseminarium för att tillsammans diskutera vem som kan göra vad för att skolgången för placerade barn ska fungera bättre. Forskare ger sin bild av läget, representant för placerade ungdomar ger sin bild, myndigheter och organisationer presenterar vad de kan göra för att få socialtjänst och skola att samverka bättre.

Frukostseminariet är kommer att genomföras på plats med maximalt 50 personer i lokalen. Det kommer finnas gott om utrymme mellan deltagare både vid seminarium och frukost. Seminariet är fullbokat på plats och vi hänvisar till live-sändningen på vår YouTube-kanal, en sändning som även spelas in och du kommer kunna se i efterhand. Sändningen teckenspråktolkas och direkttextas. 

Medverkande

 • Martin Hugo, docent i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.
 • Izabella Bölander, ordförande för föreningen Knas hemma som arbetar för samhällsplacerade barn och unga.
 • Urban Lindberg, stf generaldirektör, Socialstyrelsen.
 • Helena Ekholm, undervisningsråd, Skolverket.
 • Åsa Lindström, utvecklingssamordnare, Specialpedagogiska skolmyndigheten.
 • Eva Agåker, utredare, Socialstyrelsen.
 • Maria Caryll, chef för Utbildningssektionen, Sveriges Kommuner och Regioner.
 • Tobias Lundberg, utredare, Statens institutionsstyrelse.

Moderator

Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Frukostseminarium 12 mars 2020: Ortens betydelse för likvärdigheten i skolan

Likvärdighet i skolan lyfts gång på gång i debatten som en ödesfråga. Vi vet att tillgången till en bra skola ser olika ut över landet. Tillgången till utbildade lärare och förutsättningar att sätta in stöd till eleverna som behöver det kan bero på om du som elev bor på en liten ort eller i en större stad, i vilken del av staden du går i skolan, och vilken skola du har möjlighet att välja. Deltar gör:

 • Anna-Karin Hildingson Boqvist, jurist och tidigare vikarierande Barnombudsman med stor erfarenhet av att granska viktiga frågor för barn. Idag arbetar hon som generalsekreterare på ECPAT. 
 • Björn Öckert, professor vid IFAU, Institutets för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, och en av författarna till betänkandet, "Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan" som kom 2019 och ingår i Långtidsutredningen.
 • Åsa Vikström, chef för Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd.
 • Moderator: Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ortens betydelse för likvärdigheten i skolan

Frukostseminarium den 4 december 2019: Hur främjar vi närvaro och förebygger frånvaro i skolan bland elever med funktionsnedsättning?

Under det senaste året har frågan om problematisk skolfrånvaro cirkulerat i samhällsdebatten, både i media och inom politiken. Det finns många idéer om hur vi i Sverige ska göra för att främja närvaro och minska frånvaron bland elever och statistik visar att många av de elever som har en problematisk frånvaro även har en funktionsnedsättning, framförallt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF.

Presentation från frukostseminariet (PDF-dokument, 915 bytes)

Video

Frukostseminarium den 16 oktober 2019: Tema psykisk hälsa – hur hjälper vi unga med funktionsnedsättning i skolan som inte mår bra?

Den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka. Undersökningar visar att unga med funktionsnedsättning är den grupp som uppger sämst psykisk hälsa. Goda förutsättningar i skolan har stor betydelse för ungas utveckling av god psykisk hälsa. Goda relationer, en fungerande lärmiljö och trivsel är viktiga skyddsfaktorer, medan otrygghet och misslyckande i skolprestation bidrar till en ökad psykisk ohälsa. Hur gör vi för att arbeta för en bättre psykisk hälsa bland de unga i skolan?

Video

Frukostseminarium den 25 april 2019: Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, arbetsro och studiemotivation?

I en ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver elever med funktionsnedsättning sina erfarenheter av bristande trygghet, studiero och motivation, och vad de önskar att skolorna ska göra för att deras skolsituation ska bli bättre. Ett samtal om om hur vi tillsammans kan arbeta för att förbättra tryggheten och studievillkoren för barn och elever med funktionsnedsättning.

Frukostseminarium den 25 april 2019: Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, arbetsro och studiemotivation?

Frukostseminarium den 20 mars 2019: Hur viktiga är digitala verktyg i skolan för elever med funktionsnedsättning?

För många elever med funktionsnedsättning innebär digitala verktyg ökade möjligheter att kunna lära och tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Att ha tillgång till och kunna använda olika digitala verktyg kan vara skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas, att kunna eller inte kunna.
Under frukostseminariet diskuteras frågan om hur digitala verktyg gör skillnad, så att barn och elever med funktionsnedsättning kan vara delaktiga i skolan utifrån sina egna förutsättningar.

Video

Publicerat tisdag 15 september 2020