Elever sitter i ett klassrum och sträcker upp händerna i luften

Tillgänglig utbildning

Tillgänglighet när det gäller förskola och skola, handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön.

Den 1 januari 2015 skärptes Diskrimineringslagen som numera klassar bristande tillgänglighet i alla skolformer som diskriminering. Bestämmelserna innefattar såväl undervisning som lokaler.

Vad menas med tillgänglig lärmiljö?

Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet.

Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. Arbetet ingår i verksamhetens kvalitetsarbete, i det pedagogiska utvecklingsarbetet och som ett stöd för likabehandlingsarbetet.

Lärmiljön ska vara utformad så att alla barn, elever och studerande kan inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Tillgänglighet i praktiken

För att underlätta det praktiska arbetet med att skapa en tillgänglig utbildning och göra lärmiljön mer tillgänglig, har Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram ett värderingsverktyg som bygger på en tillgänglighetsmodell. Verktyget vänder sig till verksamhetschefer, pedagoger, specialpedagoger och elevhälsa inom förskolor, skolor och gymnasieskolor.

Verktyget kan användas för att utvärdera verksamheten på olika nivåer.

  • Organisationsnivå - bedömning och prioritering av resurser och kompetensbehov
  • Gruppnivå - att skapa en god lärmiljö och att utveckla pedagogiska strategier som skapar delaktighet för alla
  • Individnivå - i vilken mån lärandet utgår från kunskap om behov och förutsättningar

Värderingsverktyget och kompetensutveckling inom området bidrar tillsammans till utveckling av en tillgänglig lärmiljö.

Mer om tillgänglighet

Publicerat tisdag 21 mars 2023