Utomhus­under­visning

Vistelser i naturen har enligt forskning positiva effekter på vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Folkhälsomyndigheten lyfter återkommande vikten av fysisk aktivitet. Vi uppmuntrar till undervisning utomhus. 

Här följer några förslag på länkar till konkreta utomhusaktiviteter samt kort information om applikationer som kan vara ett led i att öka den fysiska aktiviteten hos barn, ungdomar och vuxna. Dessutom finns också några tips på forskning om utomhuspedagogikens effekter på inlärning.

Tillgänglighet vid undervisning utomhus

Stödet som elever behöver inomhus – kommunikativt, socialt eller annat stöd – behöver eleven också utomhus. I tillgänglig aktivitet kan alla barn och elever ta del av det som görs och känna sig delaktiga. Verksamheten behöver ha rutiner, god framförhållning och tänka på vad som skapar tillgänglighet när aktiviteterna planeras. Tänk på att vissa elever behöver god tid att förbereda sig när olika aktiviteter sker på ett annat sätt än det vanliga.

Raster

Planerade och vuxenledda aktiviteter och lekar underlättar delaktighet och samspel för många elever. Det ökar också elevernas möjlighet till delaktighet. För äldre eleverna blir skolgården mer tillgänglig om det finns mötesplatser som erbjuder aktiviteter och sociala arenor med möjlighet till vuxenstöd.

Konkreta förslag på uteaktiviteter

Landets åtskilliga naturskolor bedriver arbetssättet "att lära in ute", ett aktivt lärande där upptäckarglädje och sinnesintryck är centralt. Engagerade elever minns lättare då kunskapen förankras i verkligheten och fler sinnen aktiveras. För Naturskolorna är det självklart att lära om naturen ute men de lyfter också betydelsen av att lyfta in utomhuspedagogiken i andra skolämnen än naturorientering.

Länkar till Naturskolorna som ingår i Naturskoleföreningen hittar du här

Konkreta tips på aktiviteter att genomföra i utemiljön hittar du i nedanstående länkar. Förhoppningsvis kan du hitta något som passar, kanske behöver du göra vissa anpassningar till rådande omständigheter och ålder på elever.

Naturen som klassrum på Naturskyddsföreningens webbplats

Om utomhuspedagogik på Pedagog Malmös webbplats

Om pedagogiska aktiviteter på Naturskolan, Lunds kommuns webbplats

Naturhistoriska riksmuseets webbplats hittar du en hel del tips för skolor.

Skogen i skolan har en hemsida där du kan hitta både forskning och förslag på konkreta aktiviteter.

Förslag på hur du kan öka den fysiska aktiviteten med stöd av digitala verktyg

Geocaching

Ytterligare ett sätt att komma ut och vistas i natur eller stadsmiljö är att ägna sig åt geocaching. Geocaching är en modern form av skattjakt med GPS-mottagare i exempelvis en smarttelefon. Aktiviteten påbörjades i USA den 2 maj år 2000 och är nu en världsomspännande aktivitet som roar både unga och äldre. Utlagda skatter finns i princip överallt, till och med på kontinenten Antarktis. Idag finns drygt 3 miljoner cacher utlagda av geocachare i världen, så troligtvis har du någon i närheten där du bor. Ett perfekt sätt att upptäcka nya platser som du kanske annars inte hade sett.

www.geocaching.com
www.geocaching.se
Friluftsfrämjandet informerar om geocaching
Youtube-filmer om geocaching 

X-note

X-note är en enklare, virtuell forma av geocaching för både barn och vuxna. Det är enkelt att med applikationen X-note skapa kluriga skattjakter, tipsrundor och pedagogiska rundturer. Du hittar appen i Appstore men kan skicka hemliga meddelanden både till iphone och android telefon. Du skapar meddelanden som kan innehålla text, bilder och youtube-klipp. Du väljer sedan vilka du vill skicka det hemliga meddelandet till via sms eller mejl. Hemligt förblir det tills eleven kommer till rätt plats, då meddelandet öppnas.

Turf

I spelet Turf behövs en smarttelefon med gps och som går ut på att ta över så kallade "zoner" utomhus. Turf har funnits sedan 2010 och är nu spritt till många länder. För att spela måste du ha applikationen Turf installerad på en smart mobil med gps. Du kan då se en karta som visar var du själv är, var andra spelare finns och vilka zoner som finns i närheten. En zon brukar vara 25⨯25 meter. En spelare tar över en zon genom att kliva in i den och får poäng genom att stanna så länge som möjligt. Men en annan spelare kan ta över zonen.

Turf Hunt

Turf Hunt är en applikation där du som lärare bestämmer vilken väg eleverna ska gå och vilka frågor eller uppgifter de möter längs vägen. Eleverna går på egen hand och du kan ha översikt över grupperna på datorn. Det fungerar att lägga flervalsfrågor och frågor med fritextsvar. På Turf Hunts webbplats kan man även skapa guidade turer och lägga in ljud och bilder.

Pokémon Go

I Pokémon Go kan du med en applikation för smarttelefon förflytta dig mellan verklighet och den virtuella Pokémons värld. Du rör dig i dina hemtrakter eller på platser du besöker och fångar Pokémons som dyker upp på olika platser.

Fördjupa dig i forskning om utemiljö och lärande

Naturvårdsverkets publikation Naturen som kraftkälla om hur och varför naturen påverkar hälsan redogör för vetenskapliga studier som visar sambandet att tillgång till natur minskar stressnivåerna.

Naturvårdsverket har också publikation Den nyttiga utevistelsen- forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang.

Kunskapsöversikten Klassrum med himlen som tak av Johan Faskunger, Anders Szczepanski och Petter Åkerblom, från Linköpings universitet 2018 är en sammanställning av forskning. Den belyser hur skolprestationer för främst elever i grundskoleålder påverkas av regelbunden fysisk aktivitet, utomhusundervisning och naturkontakt. I sammanställningen lyfts utomhuspedagogikens positiva effekter på inlärning (ökad kognitiv förmåga, koncentration, arbetsminne och studiemotivation), samt elevers hälsa, personliga och sociala utveckling.

I forskningsöversikten Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik av Helen Ekvall (2012) sammanfattas utomhuspedagogikens positiva effekter på hälsa och inlärning på sidan 28-29. Den fysiska aktiviteten ökar engagemanget för inlärning, utvecklar motorik och kunskapslagring.

Professor Jane Brodins studie har fokuserat på om utomhuspedagogik kan stödja lärande och inkludering för elever med intellektuella funktionsnedsättningar, bland annat i en artikel i Socialmedicinsk tidskrift nr 5/2011

Även Emilia Fägerstams forskning Plats och rum Perspektiv på undervisning och lärande utomhus (2012) styrker de positiva effekterna av utomhuspedagogik.

Publicerat fredag 4 november 2022