Systematik i arbetet på Södergårdsskolan

På Södergårdsskolan i Huskvarna, som är en skola för förskoleklass till årskurs 6, har arbetet med att skapa systematik i uppdraget att följa alla elevers lärande och att ha ett fungerande arbete med stödinsatser, pågått i flera år. När garantin för tidiga stödinsatser började gälla, införlivades förskoleklassen i det redan befintliga systemet. 

Ni kommer nedan få möjlighet att se en film där skolans rektor, specialpedagoger och lärare beskriver hur det arbetet ser ut. Filmen ska ses som ett exempel på hur en skola har valt att utforma ett systematiskt arbete utifrån de unika förutsättningar och villkor som råder där. 

Arbetet med garantin för tidiga stödinsatser är ju en del av skolans hela arbete med att möta elevers olikheter och behov. Uppdraget att förstå elevers behov och ge rätt stöd gäller för alla årskurser i grundskolan och även i gymnasieskolan. För att arbetet med garantin för tidiga stödinsatser ska bli framgångsrikt kan det finnas fördelar med att, i likhet med Södergårdsskolan, koppla det till hela skolans arbete med att möta behov, ge stöd och utforma framgångsrik undervisning. I texten nedan lyfts några aspekter av Södergårdsskolans arbete som sedan tas upp i filmen.

Ökad likvärdighet genom systematik

På Södergårdsskolan har man valt att arbeta utifrån ett så kallat årshjul med något som benämns som handlingsplaner för varje årskurs. Handlingsplanerna beskriver hur de ska genomföra arbetet med kartläggning utifrån de obligatoriska bedömningsunderlagen Hitta Språket och Hitta matematiken i förskoleklass samt Nationella bedömningsstöd för läs- och skrivutveckling samt för taluppfattning i årskurs 1. Handlingsplanerna innehåller även en plan för uppföljning av resultaten genom det som Södergårdsskolan benämner som efterföljande analyssamtal, särskild bedömning i samråd, samt planering för fortsatt undervisning och stödinsatser på grupp- och individnivå.

I filmen nämns återkommande att den systematik och struktur som byggts upp på skolan ökar likvärdigheten för alla elever på skolan. Likvärdighet är ett begrepp som ofta diskuteras och kopplas till demokratiska värdefrågor i samhället, i synnerhet gällande skol- och utbildningsfrågor. Skollagen anger att ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas”, SFS 2010:800 1 kap §9. Men vad betyder begreppet likvärdighet? Hur kan vi förstå likvärdighet inom skolväsende och utbildning?

Likvärdighet i skolan

I grunden kan likvärdighet i skolan sägas handla om att elevers skolframgång inte ska bero på familjebakgrund, bostadsort eller skoltillhörighet. Olika förutsättningar i förmågor ska inte heller spela roll för elevers möjlighet till lärande och personlig utveckling under sin skoltid. Det ska skolan åstadkomma för alla, även om det inte sker på exakt samma sätt från skola till skola eller mellan elever. Alla elever ska få lika möjligheter att nå så långt som möjligt i förhållande till utbildningens mål och kunskapskrav oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Likvärdighet handlar därför bland annat om att skolan behöver kompensera och uppväga skillnader mellan elever genom att ge alla elever en mångfald av olika möjligheter att lära utifrån sina förutsättningar och på olika sätt göra det möjligt för alla elever att delta i hela skolans verksamhet. Det arbetet behöver vara ständigt pågående på alla nivåer inom utbildningen: från den statliga styrningen av skolan och skollagstiftningen, på huvudmanna-, organisations- och skolnivå, ända ner till lärares dagliga bemötande och undervisning av elevgrupper och enskilda elever. Likvärdighet handlar alltså om mer än kompensation i exempelvis socioekonomisk resursfördelning eller bestämmelser om att inte få ta ut avgifter för skolresor eller utflykter. Likvärdighet handlar också om hur undervisningen utformas utifrån elevers olikheter, hur vi bedömer elevers kunskaper och även hur vi värderar, uppmärksammar och strävar efter att förstå elevers olika behov av bemötande och stöd i undervisningen och skolverksamheten i dess helhet. Just arbetet med alla elevers rätt till stöd för att utjämna olikheter i förutsättningar, är ett av skolans viktigaste uppdrag för att åstadkomma en likvärdig utbildning. 

Källor

Likvärdighet i utbildning kan mätas med stöd av indikatorer
Skolverkets webbplats

Likvärdig utbildning – krav, målsättning eller princip?
Skolverkets webbplats

Organisation som främjar likvärdighet

På Södergårdsskolan har det systematiska arbetet som utformats för att följa elevers lärande och utveckling blivit ett sätt att försöka åstadkomma likvärdighet i undervisning och stödinsatser för skolans elever. Alla lärare, oavsett årskurs och inriktning, arbetar utifrån samma återkommande strukturer under läsåret i nära samarbete med ledning, specialpedagogisk kompetens och elevhälsan. På det viset finns en gemensam systematik som alla känner igen och samarbetar inom, vilket kan minska risken att enskilda elever eller grupper av elever faller mellan stolarna och blir utan den undervisning och det stöd den eller de behöver och har rätt till. Systematiken hjälper lärare att ha fokus på alla elevers lärande och bedömningsunderlagens resultat får ligga till grund för kollegiala samtal om hur undervisningen kan utvecklas och förändras för att alla elevers lärande ska öka. Det finns en gemensam strategi för hur skolans lärare i samarbete med ledning, specialpedagogisk kompetens och övriga elevhälsan kan arbeta för att förstå vilka behov som finns hos elevgrupperna i de olika årskurserna. Detsamma gäller även för hur enskilda elevers behov inom grupperna kan förstås och mötas med extra anpassningar och särskilt stöd i de fall man gemensamt ser att sådana behov finns. Södergårdsskolans arbete kan ses som ett exempel på hur en skolas hela organisation kan påverka möjligheten till likvärdig undervisning för eleverna. 

Titta på filmen 

Systematik i arbetet med undervisning och stöd på Södergårdsskolan i Huskvarna

Lärare, specialpedagoger och rektor ger exempel på hur de arbetar för att skapa systematik i arbetet med undervisning och stöd till elever.

Reflektera och diskutera

  • Hur har ni valt att arbeta med garantin för tidiga stödinsatser i jämförelse med vad personalen på Södergårdsskolan beskriver? Ser ni några likheter och skillnader?
  • Vilka är era tankar om likvärdighet i relation till arbetet med tidiga stödinsatser? Hur ofta diskuterar ni ert arbete utifrån likvärdighetsaspekter? 

Tillbaka till:
"Systematik i arbetet"

Publicerat fredag 27 augusti 2021