Systematik i arbetet på Rosen­gårds­skolan i Malmö

Rosengårdsskolan beskriver i två filmer vad som är viktigt och bärande i deras systematiska arbete för att följa elevers lärande, utveckla undervisningen och tillgodose alla elevers rätt till utbildning och stöd. 

Rosengårdsskolan hade redan 2016 implementerat ett systematiskt arbete för att få processen med extra anpassningar att fungera, och blev uppmärksammade för det i Skolinspektionens rapport samma år. Men arbetet avstannade inte efter det. Istället har skolan fortsatt sitt systematiska kvalitetsarbete för att utveckla undervisningen och processen kring stödinsatser ytterligare. Skolans rektor, specialpedagog och lärare berättar om hur arbetet ser ut idag och vad de ser som framgångsfaktorer.

Som exempel på framgångsfaktorer lyfts bland annat:

 • ledningens tydlighet i förväntningar och struktur
 • utgångspunkt i den egna skolans och elevernas behov
 • samarbetskultur
 • fokus på undervisningen
 • vikten av att träna på att analysera
 • vikten av att samtala och dela kunskaper och erfarenheter, skapa samsyn
 • beredskap att pröva och ompröva ställningstaganden och stödinsatser.

Innan ni tittar på filmerna får ni ta del av några bärande utgångspunkter i texten nedan.

Vikten av att utveckla en samarbetskultur

Flera av de punkter som lyfts ovan som framgångsfaktorer går att härleda till betydelsen av att ha, eller utveckla, en samarbetskultur på skolan. Historiskt sett har samverkan och samarbete lärare emellan inte varit något som lyfts som betydelsefullt för att skolans uppdrag ska kunna genomföras. Tvärtom finns en lång tradition av att läraren sköter sitt eget arbete innanför klassrummets väggar och att planering och genomförande av undervisningen är varje enskild lärares ensak. Men skolans uppdrag är i dag betydligt bredare, som ni ju redan tagit del av i materialet. I Skolverkets publikation ”Att ställa frågor och söka svar”, lyfts en god samarbetskultur som en grundförutsättning för att skolan i vårt nuvarande samhälle ska kunna fullgöra sitt uppdrag i ett helhetsperspektiv. För att skolans innehåll och verksamhet ska kunna vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är det också centralt att kollegor hjälps åt på många olika sätt i skolans verksamhet. En god samarbetskultur gör det möjligt för en skolas personal att utveckla arbetet tillsammans men också att utvecklas tillsammans inom professionen. 

Vad kännetecknar en samarbetskultur?

Thomas Jordan, docent i arbetsvetenskap, betonar att ett lösningsorienterat fokus är viktigt för att en samarbetskultur ska kunna växa fram. Vidare är ledarskapet på arbetsplatsen betydelsefullt liksom ett gemensamt ansvarstagande. Det behövs tydlighet i mål och förväntningar, samt givna strukturer och tillvägagångssätt i arbetet för att alla ska kunna känna trygghet och uppleva sig själva som viktiga i arbetsprocessen. Thomas Jordan benämner en god samarbetskultur som en ”problemlösande samarbetskultur” där medlemmarnas inställning till samarbetet präglas av åtta komponenter eller kännetecken:

 1. Problemlösning
 2. Respekt
 3. Lärande
 4. Tillmötesgående
 5. Mötas som personer
 6. Fråga först
 7. Tolerans
 8. Förändringsvilja

Skolforskning visar också betydelsen av att en skolkultur präglas av tillit och hållbara relationer lärare emellan och mellan elever och lärare, för att det sociala klimatet och samspelet på en skola ska vara gott. Det finns också forskning som visar att lärares samarbete sinsemellan bidrar till högre måluppfyllelse för eleverna. Det gäller även för det mellanmänskliga sociala klimatet och samspelet på en skola.  

Källor

Jederlund, U. (2020) Inkludering och skolans kultur. Webbutbildning. Specialpedagogik för lärande. Förskoleklass, grundskola årskurs 1–9, vuxenutbildning. Modul: Samspel för inkludering del 1. Stockholm: Skolverket 

Jordan, T. (2020) Konflikter och konflikthantering. Malmö: Gleerups

Skolverkets publikationsservice (2020) Att ställa frågor och söka svar. Forskning för Skolan. Stockholm: Skolverket

Westling Allodi, M. (2020) Specialpedagogiska insatser genom det sociala klimatet i lärmiljön. Webbutbildning. Specialpedagogik för lärande. Förskoleklass, grundskola årskurs 1–9, vuxenutbildning. Modul: Samspel för inkludering del 4. Stockholm: Skolverket 

Titta på filmerna 

Systematik i arbetet på Rosengårdsskolan i Malmö

Rektor, specialpedagog och lärare berättar om strukturer och möten som bidrar till en likvärdighet.

Elevers behov och undervisningen i centrum på Rosengårdsskolan i Malmö

Personalen beskriver hur de analyserar undervisningen och elevernas behov för att forma en undervisning som gynnar alla elevers lärande.

Reflektera och diskutera

 • Fundera över de framgångsfaktorer för arbetet som Rosengårdsskolan lyfter. Hur stämmer de överens med era tankar om vad som är framgångsfaktorer i arbetet med garantin för tidiga stödinsatser på er skola? Ser ni några likheter och skillnader?
 • Hur ser ni på värdet av samarbete? Diskuterar ni ofta hur samarbetet på er skola fungerar? Styrkor och utvecklingsmöjligheter när det gäller samarbetskulturen på er skola; vad behöver ni mer av? 

Tillbaka till: 
"Systematik i arbetet"

Publicerat fredag 27 augusti 2021