En ruta med texten Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser. Symboler av penna, bok och räknetecken

Att uppfylla garantin

Läsa, skriva räkna – en garanti för tidiga stödinsatser handlar om att garantera att stödinsatser sätts in i rätt tid.

Garantin ska anses vara uppfylld när de åtgärder som garantin omfattar har vidtagits. I detta ingår att skolan har:

  • genomfört de obligatoriska kartläggningsmaterialen, bedömningsstöden samt nationella proven
  • gjort en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling när en sådan ska göras
  • planerat och vidtagit de insatser som en sådan bedömning föranleder
  • följt upp vidtagna extra anpassningar för att säkerställa att de gett resultat,
  • överfört resultatet av uppföljningen till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs

Läs regeringens proposition (2017/18:195)

Publicerat tisdag 21 april 2020