Ukraina: Så möter du nyanlända barn och elever

Här samlar vi vägledande information för dig som arbetar inom förskola eller skola och tar emot nyanlända barn och ungdomar som flytt från Ukraina.

Nyanlända barns rätt till utbildning

EU har aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, ett så kallat uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, och att barn och unga som kommer till Sverige har rätt till utbildning.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om nyanländas rätt till utbildning:

Skolhuvudman har ett övergripande ansvar att säkerställa alla barn och elevers rätt till utbildning.

Skolans elevhälsoarbete

Rektor ansvarar för att leda och organisera skolans arbete utifrån elevernas samlade behov. För att kunna erbjuda barn och unga från Ukraina en trygg och meningsfull skolgång är skolans förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete centralt.

Detta innebär en tvärprofessionell samverkan där de specialpedagogiska, psykologiska, psykosociala och medicinska kompetenserna behövs för att tillsammans med skolledning och lärare planera, organisera och följa upp skolans elevhälsoarbete. Detta inkluderar exempelvis mottagande, undervisning, fritidshem och raster samt samarbete med vårdnadshavare och andra samhällsaktörer.

Traumamedveten omsorg (TMO)

Många skolor har sedan flyktingkrisen 2015 använt sig av Traumamedveten Omsorg (TMO) som en del av sitt elevhälsoarbete. TMO är ett forskningsbaserat förhållningssätt som syftar till att skapa ett positivt och hänsynsfullt bemötande av barn och unga som upplevs trauman.

Elevhälsa: Nyanlända elever med funktions­nedsättning

I tre filmer berättar medarbetare elevhälsan i från våra specialskolor om hur de arbetar för att möta nyanlända barn och unga med funktionsnedsättning. Filmerna lyfter tre olika perspektiv på elevhälsoarbetet och kan användas som inspiration för dig som möter nyanlända barn och elever.

Särskilt stöd till nyanlända elever

Elevhälsan har en viktig roll för att tillsammans med lärare följa upp arbetet och planera för att säkerställa elevers rätt till stöd.

I stödmaterialet Särskilt stöd till nyanlända elever hittar du information om vad skolan kan behöva göra – och tänka på – när en elev är nyanländ och kan vara i behov av särskilt stöd.

Ett kapitel som du kan ha användning för i mottagandet av nya elever är sidan Samarbete i utredningen. Där kan du ta del av informativa filmer om "Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD - likheter och skillnader med adhd" samt "Psykologisk första hjälpen för barn som varit med om svåra händelser".

Stödmaterialet vänder sig till personal inom de obligatoriska skolformerna samt gymnasie­­skolan och gymnasie­särskolan.

När gemensamt språk saknas

En fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. I stödmaterialet Särskilt stöd till nyanlända elever hittar du information om vad skolan kan behöva tänka på i kommunikationen med nyanlända elever och vårdnadshavare. I stödmaterialet finns bland annat stöd kring vad som är bra att tänka på i samverkan med tolk och dialog med vårdnadshavare till nyanlända elever.

För nyanlända barn och unga kan det vara svårt att kommunicera med kamrater och vuxna. Då kan det vara bra att exempelvis använda kroppsrörelser, gester eller bildstöd för att stärka förståelsen. Ett verktyg för detta är alternativ och kompletterande kommunikation – AKK.

Tillgänglig lärmiljö på specialskolor 

Specialpedagogiska skolmyndigheten är skolhuvudman till tio specialskolor som erbjuder undervisning som är anpassad för målgruppen. Vi tar emot:

  • Elever som är döva eller har hörselnedsättning samt elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning som får tvåspråkig undervisning i teckenspråkig miljö i regionala specialskolor i Lund, Vänersborg, Stockholm, Örebro och Härnösand.
  • Elever med medfödd dövblindhet samt elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning som får en anpassad tvåspråkig undervisning i teckenspråkig miljö på Åsbackaskolan i Örebro.
  • Elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning som får en synanpassad utbildning på Ekeskolan i Örebro.
  • Elever med grav språkstörning som får en utbildning med fokus på språk och kommunikation på Hällsboskolan i Mälarhöjden och Kungsholmen i Stockholm samt i Umeå.

Här finns mer information om våra specialskolor

Så arbetar våra specialskolor med mottagandet av nyanlända elever med funktionsnedsättning

Nyanlända elever som är döva eller har hörselnedsättning

Om du möter nyanlända elever från Ukraina som är döva eller har hörselnedsättning är det bra att tänka på, om de är teckenspråkiga, att de har ett helt annat teckenspråk än svenskt. Det ukrainska teckenspråket bygger på det ryska teckenspråket och har ett helt annat handalfabet som bygger på det slaviska alfabetet.

Det är viktigt att skolan i mötet med nyanlända elever och deras vårdnadshavare anlitar döva teckenspråkstolkar som komplement till teckenspråkstolkar, där tolkarna kan förmedla det som sägs till ett mera visuellt teckenspråk. Om det även finns döva teckenspråkstolkar som behärskar ukrainskt eller ryskt teckenspråk bör de anlitas i första hand.

I Ukraina finns närmare 60 dövskolor där eleverna får tvåspråkig undervisning i teckenspråkig miljö. Det är viktigt att de nyanlända eleverna får en liknande undervisning i Sverige. I Sverige har vi fem regionala specialskolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning i Lund, Vänersborg, Stockholm, Örebro och Härnösand.

Möjlighet att få stöd av resurscenter

Våra resurscenter har specifik kompetens kring lärande för barn och ungdomar

Förskolan eller skolan i samarbete med elevhälsan kan söka specialpedagogiskt stöd. I ansökan ska framgå att ni har ett barn eller elev som har en funktionsnedsättning där resurscenter har specifik kompetens (se ovan). Resurscenter tar sedan ställning till vilken insats som kan bli aktuell utifrån er frågeställning och där är en specialpedagogisk utredning en möjlig insats.

Våra resurscenter arbetar alltid på förskolans eller skolans uppdrag och när de behöver ett nära och fördjupat stöd kan resurscentren genomföra specialpedagogiska utredningar. En specialpedagogisk utredning innebär att rådgivare i våra resurscenter kartlägger elevens individuella förutsättningar, lärmiljön och dess omgivningsfaktorer. Utifrån kartläggningen ger vi rekommendationer i undervisningen.

Rådgivning om att möta nyanlända med funktionsnedsättning

Du kan kontakta vår tjänst Fråga en rådgivare för att få svar på frågor om specialpedagogik. Nedan har vi samlat tidigare frågor och svar om nyanlända och flerspråkiga med funktionsnedsättningar:

Kontakta Fråga en rådgivare

Telefontider:

  • Måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar 09.30-11.30
  • Torsdagar 13.00-15.00

Telefonnummer:

  • 010-473 60 00

Du kan även skicka in din fråga till oss dygnet runt genom vårt formulär.

Publicerat måndag 19 september 2022