Ska vi göra en pedagogisk kartläggning om eleven inte når avstämningsmålen i årskurs 1?

När skolan gjort det nationella bedömningsstödet i årskurs 1 och man ser att eleven inte når upp till avstämningen, ska det då göras en pedagogisk kartläggning?

Svar:

Tillägget i skollagen om läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga insatser infördes den 1 juli 2019. Därför är det bra att ni reflekterar över hur ni kan tillämpa den.

Pedagogisk utredning
Det är ni som avgör vilken grad svårigheterna har (indikation eller befara) och var i arbetsgången ni befinner er. Om ni alltså redan tidigare har arbetat med extra anpassningar men fortfarande befarar att eleven inte kommer nå kunskapskraven, ska rektor besluta om en pedagogisk utredning.

Begrepp och kartläggningsmaterial
De nya begreppen som införts i samband med tillägget i skollagen är indikation, särskild bedömning och samråd. Begreppen är direkt relaterade till de tre obligatoriska och nationella materialen som är utgivna av Skolverket.
  • Kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken för förskoleklass
  • Bedömningsstödet i svenska och matematik för årskurs 1
  • Nationella proven i årskurs 3 (för specialskolan årskurs 4)
Vad innebär indikation?
En indikation är en liten upptäckt som görs i samband med de nationella materialen, något som man inte kände till och som väcker frågor. Indikationen ska diskuteras med någon med specialpedagogisk kompetens, såvida inte den som utför bedömningen själv har den kompetensen. Det är den särskilda bedömningen.
Exempel på indikation anges i lärarhandledningen till materialen.

Särskild bedömning och samråd
Den särskilda bedömningen görs i ett samråd. I samband med det planeras om eleven har behov av extra anpassningar. Begreppet och insatserna kring extra anpassningar gäller alltså precis som tidigare och har inte förändrats i och med tillägget för tidiga stödinsatser.
 
Vad innebär befara?
Tecken som iakttas även i undervisning eller kommer fram på andra sätt, eller i materialen, kan leda till att man befarar att eleven inte kommer att nå kunskapskraven. Till skillnad från indikation är befara alltså inte bara utifrån resultat av genomfört kartläggningsmaterial, bedömningsstöd eller nationella prov. Det är tydligare signaler som man genast ska beakta och skyndsamt ge stöd i form av extra anpassningar och eventuellt inleda pedagogisk utredning för särskilt stöd. För det behövs inte särskild bedömning eller samråd. För stöd i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd rekommenderar vi Skolverkets Allmänna råd.
Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer nå de kunskapskrav som ska uppnås anges i handledningen till materialen. Publicerat onsdag 12 juni 2019