Hur kan man utforma ett klassrum med tanke på elever inom npf-området?

Hej, har lite tankar och funderingar kring ett klassrums utformning och hur det påverkar barn med npf. Är det bra med en loungedel med exempelvis sittpuffar eller soffa att gå till när behov finns, eller förvirrar det bara att rummet har olika delar? Vilken typ av placering är bra för en npf-elev i allmänhet? Ensam, inkluderad i ett stort bord (6 elever) eller sittplatser om 2 och 2? Hur viktigt är det att klassrummet är rent från teckningar etcetera på väggarna (det är ju av vikt att barnen synligt får se sina arbeten och teckningar, för att känna samhörighet och utveckling)?

Svar:

Det som är bra för alla är nödvändigt för några. Ni måste utgå från de elever som just nu finns i klassen. Detta innebär att skolmiljön måste kunna förändras utifrån elevgruppens behov. Behovet av anpassningar varierar också utifrån vilken aktivitet eleven ska delta i eller arbetsuppgiftens innehåll.

Här kommer några generella saker som man kan beakta

• Egna hemklassrum är att föredra
• Rum i rummet är en tillgång. Variera mellan fasta placeringar med gruppbord, möjlighet att sitta enskilt och ståbord.
• Avskalad miljö, ljust och lugnt, ger bättre fokus
• Agendan eller schemat inklusive syftet ska stå synligt (på tavlan)
• Färgkodade scheman underlättar orienteringen
• Färgkodat undervisningsmaterial ger ledtrådar
• Lathundar och checklistor i klassrummen
• Kognitiva hjälpmedel finns att tillgå

Delaktighet är viktigt
Alla delar behöver vägas in för att skapa tillgänglighet. Valet av elevens placering och hur ni använder er av olika gruppsamansättningar kommer att påverka elevens upplevelse av delaktighet. Det är viktig att ta in elevens egna åsikter och ta hänsyn till i planeringen av anpassningar.
Vårt material kring delaktighet

Mer kunskap att hämta
För att få mer kunskap om vad en NPF-diagnos kan innebära och vilka anpassningar som kan behöva göras rekommenderar vi att ni tar del av vårt studiepaket kring NPF.
Studiepaketet NPF

Om fysisk miljö på vår webbplats

Om ljud och ljusmiljö på vår webbplats

Om auditiv miljö på vår webbplats

För att veta vad eleven behöver för att lyckas i sitt skolarbete kan Skolkompassen vara ett stöd i den pedagogiska kartläggningen.
Skolkompassen på Bokus webbplats
Publicerat torsdag 28 juni 2018