Framgångsfaktorer för elever med läs- och skrivsvårigheter i kombination med en hörselnedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten har initierat ett projekt för att beskriva framgångsfaktorer vid läs- och skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning i grundskola, specialskola och förskoleklasser. Aktuell forskning visar att elever med nedsatt hörselfunktion riskerar att hamna i svårigheter i skolarbetet på grund av bristande läs- och skrivkunskaper. Definitioner som gäller för hörande elever kan inte direkt appliceras på döva elever och elever med hörselnedsättning.

Projektets mål

Projektet består av två delar.
Dels en forskningsöversikt som beskriver befintlig forskning inriktat mot framgångsfaktorer vid läs- och skriv-svårigheter och i pedagogiskt arbete med läs- och skrivutveckling för döva elever och elever med hörselnedsättning. Översikten bidrar till en vetenskaplig grund för insatser och stöd till pedagoger som arbetar med målgruppen, i specialskola och med elever placerade i sina hemkommuners skolor. Dels av några självständiga arbeten vid speciallärarprogrammet både vid Örebro och Stockholms universitet. Arbeten exemplifiera beprövad erfarenhet av pedagogers arbete med elevers läs- och skrivutveckling.

Resultaten är publicerade i Karlstads universitets skriftserie Karlstad University Studies (2016:10).

Studentuppsatserna finns tillgängliga i sin helhet här

Projekttid

Projektet inleddes 1 januari 2015 och avslutas i samband med publicering av en FoU-skrift under 2016.
Länk till tidigare publicerad nyhet.

Publicerat tisdag 22 december 2015 Granskat torsdag 29 september 2016