Illustration

Elevhälsan – ett stöd för likvärdig utbildning

På Specialpedagogiska skolmyndigheten pågår en satsning för att förbättra skolors elevhälsoarbete. En förstudie har genomförts som visar på behov av kunskap i de styrdokument som rör elevhälsans arbete. Det framkommer även att elevhälsan som arbetsenhet ofta tycks ha ett otydligt uppdrag och att det finns ett behov av stöd kring samsyn och samverkan för det gemensamma uppdraget i skolans elevhälsoarbete. Flera behov synliggörs framför allt på organisationsnivå där styrning och struktur för rektor och elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete behöver stärkas. Inventeringen visar även behov av gemensamma arbetsverktyg, d.v.s. strategier, modeller, metoder och teorier, som kan användas som stöd i arbetet med skolans utmaningar.

Sammanfattningsvis tydliggörs ett stort behov av ett systematiskt kvalitetsarbete över tid kring hälsa och lärande för ökad måluppfyllelse i skolan och behov av stärkta strukturer för att kontinuerligt och systematiskt kunna följa upp elevhälsans arbete i riktning mot de nationella målen.

Projektets mål

Syftet med projektet är att Specialpedagogiska skolmyndigheten ska bidra med stöd till rektorer och elevhälsoteam för att främja skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete vilket möjliggör likvärdighet och ökad måluppfyllelse.

Målet med projektet är utarbeta ett kompetensutvecklingspaket, med webbinformation, dialogkonferenser och annat material.

Effekterna av projektets olika insatser och material förväntas bli att målgruppen fördjupar och vidareutvecklar diskussioner och arbetssätt inom skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Att utveckla elevhälsans arbete på skolan är i allra högsta grad ett skolutvecklingsprojekt som bidrar till ökad måluppfyllelse (Hallberg, 2014). Eller för att uttrycka det salutogent: " I organisationer där man integrerar elevhälsofrågor och håller dem levande i vardagen uppfattas de heller inte som något särskilt, eller som en avvikelse från det pedagogiska arbetet." (Partanen, 2012, s. 56)

Projekttid

Projektet inleddes i september 2015 och avslutas 31 december 2016.

Tidigare publicerade nyheter om distansfortbildning för elevhälsoteam:

Satsar på elevhälsan

Ny möjlighet att utveckla elevhälsan

Publicerat tisdag 22 december 2015 Granskat torsdag 29 september 2016

Projektledare

Sarah Neuman

010 473 51 21 Skicka e-post

Erica Sjöberg

010 473 53 72 Skicka e-post