Illustration av fem förskolebarn och en förskollärare i förskolemiljö.

Forskningsutblick: Vad små barn tycker om och värdesätter under tidiga skolår

I en ny studie från Stockholms universitet har forskare undersökt vad barn i förskola, förskoleklass, fritidshem och årskurs ett tycker om och värdesätter, och därmed också behöver för att kunna må bra och utvecklas under tidiga skolår. Studien innefattar barn med olika behov och förutsättningar: i studien deltar exempelvis flera barn i behov av extra hjälp och stöd, och barn med funktionsnedsättning.

Det här handlar forskningen om

Att förstå, beskriva och analysera barns perspektiv kan bidra till viktig kunskap för att kunna utveckla de tidiga skolåren och bli ännu bättre och svara upp mot alla barns behov. Studien är den första i sitt slag i Sverige och beskriver nio teman som speglar barns behov. I studien har forskarna bland annat frågat och titta närmare på vilka aktiviteter som barn anser vara betydelsefulla för deras trivsel, lärande och utveckling i förskola, förskoleklass, fritidshem och årskurs 1.

Så gjorde forskarna

I studien deltog 56 barn, lika många flickor som pojkar, från förskola till förskoleklass, fritidshem och årskurs ett. Barnen var fem, sex eller sju år gamla, när de följdes under tre års tid, 2012-2015. Barnen fick måla och rita för att berätta om sådant som de tyckte om och tyckte var viktigt. Innehåll i teckningar och intervjuer analyserades genom tematisk analys.

Det här kom forskarna fram till

Studien visar att barnen tycker om att leka fritt med kamrater på raster, att klättra i träd på gården, att pyssla på fritidshem och att träna på att läsa, skriva och räkna i skolan. De berättade också om sin hemlängtan, om att det förekom bråk, hot och slagsmål under tidiga skolår, och att samlingar inte alltid var stimulerande och spännande.

För att kunna trivas menade barnen, också de barn som var i behov av extra stöd, att det var viktigt att känna tillhörighet bland kamrater, att ha möjlighet till kreativ lek och kreativt tänkande samt att få uppleva fart, spänning och grovmotoriska utmaningar. Det var också viktigt för dem att kunna dra sig tillbaka för vila och återhämtning, att få nya kunskaper och öka sin förståelse för omvärlden samt att känna trygghet. Några andra viktiga faktorer för deras trivsel var att känna sig fria och självständiga, att förebygga och kunna handskas med hemlängtan och att få vara ute i naturen.

Så kan du förstå och använda forskningen

Studien ingår i en större studie om barns utbildningsvägar från förskola till skola, och är den första i sitt slag i Sverige. Den involverar barn med olika förutsättningar och behov, använder sig av både teckningar och intervjuer och har en longitudinell design som innefattar olika skolformer. Förhoppningen är att studiens beskrivningar och analyser ska bidra till att kunskapen om tidiga skolår, inkludering och barns behov och värden i tidiga skolår fördjupas i Sverige. Genom att lyssna på vad barn har att säga och genom att respektera deras mening kan tidiga skolår utvecklas, bli ännu bättre och svara upp mot alla barns behov. Studien har därför relevans för både ledning och personal i tidiga skolår.

Mer om artikeln

Titel: Values and Needs of Children With and Without Special Educational Needs in Early School Years: A Study of Young Children's Views on What Matters to Them
Tidskrift: Scandinavian Journal of Educational Research (2019), 63: 6
Författare: Johanna Lundqvist, universitetslektor i specialpedagogik - Mälardalens högskola, tidigare doktorand vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, Mara Westling Allodi – Stockholms universitet, Eva Siljehag – Stockholms universitet. För mer information kontakta Johanna Lundqvist: johanna.lundqvist@mdh.se

Läs artikeln på forskningssajten Taylor och Francis

Publicerat fredag 2 oktober 2020