Avslutning - Framgångsfaktorer

Studiepaketet avslutas med att ni kan se en film med Ulf Pantzare, utredare och projektledare på Skolinspektionen. Han berättar om tio faktorer som bidrar till god kvalitet i arbetet med extra anpassningar.

Skolinspektionen granskade för några år sedan hur några skolor arbetar med extra anpassningar. Utifrån den har de tagit fram tio länkar i en tänkt kedja för framgång i arbetet med extra anpassningar. Mer om granskningen kan du läsa på Skolinspektionens webbplats.

Dessutom kan ni göra en självskattning genom vilken ni kan synliggöra det som fungerar bra och det som kan förbättras och utvecklas i arbetet med extra anpassningar på din skola. 

Se

Tio länkar för framgång

Ulf Pantzare, utredare och projektledare på Skolinspektionen, berättar om tio faktorer som bidrar till god kvalitet i arbetet med extra anpassningar.

En bit in i filmen använder Ulf begreppet kunskapskrav, vilket i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr22,  är utbytt mot begreppen betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper.

Genomför en självskattning 

Genom en självskattning kan ni synliggöra det som fungerar bra och det som kan förbättras. Det kan ge er tankar och idéer om hur arbetet med extra anpassningar kan utvecklas  i er verksamhet.

Det kan vara en fördel om ni är flera kollegor som genomför självskattningen. På så sätt kan ni jämföra era resultat och synliggöra mönster i ert arbete. 

Reflektera och diskutera

Vad fick ni syn på genom självskattningen? Vad var särskilt intressant? Är det något som överraskar er? Finns det något ni vill arbeta vidare med? 

Hur kan den här självskattningen vara användbar när ni arbetar med uppföljning och utvärdering av ert systematiska arbete med garantin för tidiga stödinsatser?

Framåtsyftande reflektioner

Ni har nu tagit del av ett studiepaket med syfte att bidra till förståelse för, och kunskap om, hur arbetet med garantin för tidiga stödinsatser kan utformas och hänga samman med hela skolans arbete med undervisning och stödinsatser. Syftet med materialet är även att lyfta betydelsen av elevers delaktighet i processen med att planera, genomföra och följa upp undervisning och stödinsatser. 

  1. Systematik i arbetet med tidiga stödinsatser
  2. Uppmärksamma och förstå elevers behov
  3. Forma undervisningen utifrån elevernas behov
  4. Att pröva och ompröva tillsammans 

Reflektera tillsammans:

  • Vad tar ni med er från studiepaketets olika moment? 
  • Hur har er förståelse för arbetet med garantin för tidiga stödinsatser påverkats? Hur kan det komma till uttryck i ert förebyggande och främjande arbete?
  • Vilka framgångsfaktorer har ni fått syn på i ert eget arbete med garantin?
  • Hur har arbetet med studiepaketet påverkat er undervisning, processen för stödinsatser och elevers inflytande och delaktighet?
  • Hur ser ni på ert arbete framåt? Förslagsvis inventerar ni tillsammans vilka utvecklingsområden som finns och gör en lista. Diskutera vidare och prioritera vad ni vill börja med. Planera arbetet framåt. 

Lycka till!

Publicerat onsdag 22 september 2021