Moment 3 - Forma undervisningen utifrån elevernas behov

Syftet med momentet är att ge stöd i arbetet med att planera och genomföra undervisning och stödinsatser utifrån var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Syftet är också att ni får möjlighet att reflektera över hur stödinsatser behöver utformas för elevernas bästa ur ett helhetsperspektiv.

Läs

Utgångspunkter i moment 3 

Undervisning och stödinsatser som en helhet

Grunden för arbetet med planering av undervisning och stödinsatser är att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (Skollagen 3 kap. §2). Undervisning och stödinsatser ska ses som en helhet och stödinsatser är en del av undervisningen. Extra anpassningar utformas med utgångspunkt i de arbetssätt, förhållningssätt och metoder som används i den ordinarie undervisningen. Innan stödinsatser till enskilda elever sätts in behöver lärare se över hur elevers behov kan tillgodoses genom en differerad undervisning där hela skolans lärmiljö utformas för att passa alla elevers förutsättningar och behov.

Stödinsatser definieras och planeras på varje skola

Elevgruppers och elevers förutsättningar och behov ser olika ut och arbetet med undervisning och stödinsatser skiljer sig åt på landets skolor. Varje skola och arbetslag behöver därför tillsammans diskutera och definiera vad begreppen innebär utifrån den vägledning som styrdokumenten ger.  Det finns heller ingen knivskarp gräns mellan den undervisning som betecknas som ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Eftersom extra anpassningar definieras utifrån den ordinarie undervisningen kan det variera mellan olika verksamheter vad som i det enskilda fallet utgör extra anpassningar. En och samma åtgärd kan i en verksamhet utgöra en del av ledning och stimulans, men i en annan verksamhet utgöra en extra anpassning för enskilda elever.

I arbetet med undervisning och stödinsatser behöver skolans rektor och personal tillsammans se till att alla elever får det stöd i den omfattning och på det sätt de behöver.  Personalen kan behöva uppmärksamma styrkor och utvecklingsområden både i arbetet med ledning och stimulans och i arbetet med stödinsatser. Detta innebär att lärare, elevhälsan och rektor behöver ha en levande och kontinuerlig dialog kring de behov och förutsättningar som finns i olika elevgrupper och hos olika elever. En konstruktiv dialog i ett tillåtande klimat kan gynna verksamhetens möjlighet att främja och stödja elevers lärande, utveckling och hälsa. Garantin för tidiga stödinsatser är en betydelsefull del i detta arbete genom att bidra till att alla elever kan få rätt stöd i rätt tid.

Publicerat tisdag 21 september 2021