En post-it-lapp på ett fönster. På den står det Du gör ett bra jobb!

Sammanfattning och reflektion

Ni har nu tagit del av ett innehåll som belyser olika aspekter av vad som kan vara betydelsefullt när arbetet med garantin för tidiga stödinsatser utformas. 

Den här delen har främst berört olika förutsättningar för arbetet och hur de kan påverka hur framgångsrikt arbetet med garantin blir.  

Det har bland annat handlat om:

 • skolans breda uppdrag och elevers rätt till stöd i undervisningen
 • fördelen med att bygga en systematik i arbetet med stödinsatser, samt framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med stödgarantin i förskoleklass utifrån Skolinspektionens granskning 2020 
 • vikten av att kunna ta ett steg tillbaka och reflektera över undervisningen och den egna skolans kultur, organisation och förutsättningar för att få syn på vad som kan utvecklas och göras annorlunda.

Var befinner ni er?

Gör avslutande reflektioner och en enkel skattning med hjälp av en femgradig skala, där 1 betyder "stämmer inte alls" och 5 betyder "stämmer helt" (1-5) kring områdena ovan kopplade till ert nuläge på skolan. 


Vi har ett fungerande systematiskt arbete med garantin för tidiga stödinsatser och arbetet med stödinsatser i sin helhet på skolan.

 • Gradera 1-5 (1 stämmer inte alls, 5 stämmer helt).
 • Vad tänker ni om det? Framgångsfaktorer? Dilemman?

Vi har god kunskap om skolans breda uppdrag och beaktar helheten i våra elevers skolsituation och behov av stöd.

 • Gradera 1-5 (1 stämmer inte alls, 5 stämmer helt).
 • Vad tänker ni om det? Framgångsfaktorer? Dilemman?

Vi har en skolkultur som präglas av samarbete, delat ansvar och levande diskussioner kring skolans uppdrag. 

 • Gradera 1-5 (1 stämmer inte alls, 5 stämmer helt).
 • Vad tänker ni om det? Framgångsfaktorer? Dilemman?

Vi har ett vetenskapligt förhållningssätt till elevers lärande och utvecklar vår undervisning på vetenskaplig grund.

 • Gradera 1-5 (1 stämmer inte alls, 5 stämmer helt).
 • Vad tänker ni om det? Framgångsfaktorer? Dilemman?

Vad tar ni med er från den här delen av nya insikter, kunskap och funderingar? 

Skriv ned de punkter som är viktiga för er, som ni kan återkomma till senare i materialet.


Gå vidare till Moment 2

Publicerat söndag 19 september 2021