Exempel på frågor som stöd vid planering av undervisning och stödinsatser

Undervisning och stödinsatser  

Nedanstående frågor ska ses som exempel som kan användas på olika sätt och i olika sammanhang. Frågorna ska bidra till att synliggöra olika perspektiv. Välj frågor utifrån vad som är aktuellt i era elevgrupper för tillfället.  

 • Vad behöver ni särskilt tänka på i planeringen av undervisning som möter elevers olika förutsättningar och behov utifrån den information ni har?  
 • Hur tillvaratas och främjas gruppens och elevers starka sidor, möjligheter och intressen i planering av undervisningen? Hur förebyggs elevers misslyckande och hur motverkas hinder för lärande? 
 • Hur planeras och genomförs undervisning för att stimulera alla elevers språk-, läs- och skrivutveckling och matematiska utveckling?   
 • Hur vägleds eleverna så att de vet var de befinner sig i sitt lärande och vilket som är nästa steg?  
 • Hur görs undervisningsmaterialet varierat, stödjande och utmanande för att stimulera till lärande?   
 • Hur anpassas arbetssätt, arbetsmetoder och organisation av undervisningen så att elevens olika sätt att lära ges utrymme?  
 • Vilket förhållningsätt hos lärare är viktigt för att alla elever ska känna att de lyckas i sitt lärande?  
 • Hur görs de fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöerna tillgängliga, stimulerande och stödjande?  
 • Hur bidrar undervisning och stödinsatser till elevernas lärande, hälsa och välbefinnande? 
 • Hur bidrar undervisningen till elevernas inflytande och delaktighet? 
 • Vad behöver ni ta hänsyn till och ha kunskap om när det gäller elevers olika förutsättningar; exempelvis utifrån bakgrund, tidigare erfarenheter, språk, konsekvenser av funktionsnedsättning och kön?   

Individuella stödinsatser

I processen med att utforma stödinsatser till enskilda elever utifrån definierade behov, kan även följande exempel på frågor vara till hjälp: 

 • Vad ska stödinsatsen leda till? Vilken är den önskade effekten? 
 • Hur kommer det märkas att stödinsatsen är framgångsrik för elevens lärande? 
 • Hur ska elev och vårdnadshavare göras delaktiga? 
 • Vilken information är viktig att få från elev och vårdnadshavare för att stödinsatsen ska bli bra för eleven? 
 • Hur förebygga att eleven ska uppleva sig utpekad och annorlunda av den individuella stödinsatsen? 
 • Hur ofta ska stödinsatsen följas upp tillsammans med eleven och vårdnadshavaren? Vem gör uppföljningen? Hur ska den gå till? 
 • När och hur planeras utvärdering av stödinsatsen i sin helhet? 

Samverkan   

Följande frågor kan vara ett stöd i dialog mellan lärare men också i samverkan mellan lärare och elevhälsans personal. Vissa av frågorna kan också diskuteras med rektor.  

 • Hur kan ni tillsammans ta tillvara tidigare erfarenheter av arbetet med stödinsatser till elever? Vad fungerar bra? Vad kan vara svårt eller problematiskt 
 • Hur och när kan ni stötta varandra i planering av undervisning och stödinsatser?   
 • Hur kan arbetslagets resurser och kompetens användas på ett flexibelt sätt utifrån gruppers och elevers olika behov? Hur bygger ni in flexibilitet i er verksamhet?  
 • Vilka erfarenheter har ni av gemensam planering och samarbete mellan skola och fritidshem? Hur skulle er samverkan kunna utvecklas ytterligare?  
 • Hur hittar ni en balans när det gäller att sätta in stödinsatser till elever utifrån deras specifika förutsättningar och behov utan att förlägga “problemet“ hos eleven?    
 • Hur kan planering av undervisning och extra anpassningar ske på ett formativt och systematiskt sätt i ert vardagliga arbete utan att bli för tidskrävande?  
Publicerat tisdag 21 september 2021