Del 2 - Planering av stödinsatser

Del 2 handlar om hur stödinsatser planeras och vikten av att ta med eleverna i planeringen. 

Läs

När skolan tillsammans med vårdnadshavare och elev fått en förståelse för vilka behov av stöd som finns, är nästa steg att utforma stödinsatser i undervisningen som kompenserar för eller minskar de svårigheter eller hinder som uppmärksammats. Behov av stöd kan inte betraktas som statiska eller likadana hela tiden, utan är nära sammankopplade med hur den ordinarie undervisningen utformas. En insats som kan behövas i en lärmiljö är kanske inte nödvändig i en annan eller tillsammans med en annan lärare på grund av att den ordinarie undervisningen i sig tillgodoser elevens behov. Det är många olika faktorer som kan påverka hur en stödinsats fungerar, och alla dessa behöver finnas närvarande i processen att planera och utforma den. 

En betydelsefull aspekt är hur eleverna själva upplever stödinsatsen och här spelar relationen mellan lärare och elev en stor roll. Forskning visar också att individuella stödinsatser eller specialundervisning kan medföra att elever känner sig annorlunda och utpekade av att få en annan, anpassad undervisning än den som erbjuds klasskamraterna, särskilt om den sker utanför klassrummet eller i nivågrupperingar inom klassen. På samma sätt visar forskningen att ett nära personligt stöd till elever i form av elevassistenter eller resurspersoner under merparten av en elevs skoldag, också kan medföra att elevens upplevelse av sin egen förmåga till lärande och känsla av delaktighet blir begränsad. Det blir därför viktigt att reflektera över de stödinsatser som planeras ur flera olika aspekter med elevens bästa för ögonen.

Se 

Planering av stödinsatser

Johan Malmqvist, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö, berättar.

I filmen lyfts vikten av tilltro till elevens förmåga, elevens tillit till att läraren vill eleven väl, samt elevens möjlighet att få göra sin röst hörd om vad, när och hur en stödinsats kan bli till hjälp för eleven.

Reflektera och diskutera

På vilka olika sätt arbetar ni för att säkerställa att era elever får stödinsatser som de själva tycker känns bra och hjälper dem i lärandet? Hur gör ni om elever inte vill ta emot stödinsatser som ni har beslutat om?

Källor 

Lindqvist, H., Östergren, R., & Holme, L. (2020). Elevassistenter i skolan – en forskningsöversikt. Pedagogisk forskning i Sverige, 25 (2-3), 114-137.

Persson, B.(1998). Specialundervisning och differentiering – en studie av grundskolans användning av specialpedagogiska resurser. Delrapport från projektet Specialundervisningen och dess konsekvenser (SPEKO).

Gå vidare till nästa del

Publicerat måndag 20 september 2021